Hensikt med planarbeidet: Arealet er avsatt til offentlig formål og friområde i kommunedelplanen for Svingvoll, formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området til gamle Engjom skule til bolig- og idrettsformål.

 

Innspill til oppstartsvarslet og planprogrammet sendes Gausdal kommune, Teknisk Enhet, Vestringsvegen 8, 2651 ØSTRE GAUSDAL  epost: postmottak@gausdal.kommune.no innen 12.04.2019.

Sak planutvalget
Brev planinformasjon
Planprogram