...

Planområdet ligger sørøst for Austlid fjellstue på gnr. 205 bnr. 94. Formålet med planarbeidet er å omregulere eiendommen fra friluftsformål til fritidsbebyggelse.
Evt. merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til line.gronlie@ramboll.no  eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer