I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal igangsettes arbeid med endring av reguleringsplan for Synstgardsetra sør i Gausdal kommune.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Rambøll Norge AS ved

Iver Reistad, tlf. 905 34 465, iver.reistad@ramboll.no.

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig til lillehammer@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS Løkkegata 9, 2615 Lillehammer. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med i det vi-dere planarbeidet.

Frist for kommentarer og innspill til planarbeidet er 20.04.2017 - disse sendes Rambøll Norge AS iver.reistad@ramboll.no.

Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til reguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Oppstartsvarselbrevet kan du lese her.

Planavgrensning kan du se  her.