Det er svært stor usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør. Nedbøren vil ha bygepreg med stedvis kraftige tordenbyger. Enkelte steder kan nedbøren vedvare (flere byger kan komme på linje), og lokalt kan det komme svært mye nedbør på kort tid. Det vil derfor være skadepotensiale på oransje nivå, som er det nest øverste nivået. Det er også ventet svært høge temperaturer og snøsmelting i områder der det fortsatt snø i fjellet.

Grunneiers ansvar
I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder. Gausdal kommune oppfordrer derfor alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

  • Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk stå
  • Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved eventuell flom
  • Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
  • Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk
  • Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk kan bli tatt ved eventuell flom
  •  Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
  •  Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
  • Ta kontakt med kommunn dersom det er noe som er uklart

Kommunens ansvar
På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også kommunens ansvar å sørge for tilsyn av flomsikringsanlegg der NVE har gitt støtte.

Følg med varslene på varsom.no og værvarslene.