Fylkeskommunens ordning med vassdragsmidler er åpnet for søknader. Beløpet som skal fordeles i 2020 er
ca. kr. 523 500,-
Søknadsfrist er 30. oktober 2020.

Det kan søkes om støtte til "vassdragsrelaterte tiltak rettet mot allmennhetens rekreasjonsmessige bruk av vann og vassdragsnære arealer" i hele fylket, det vil si tiltak rettet mot innbyggernes fritidsbruk av vann og områder som ligger nært til vassdrag. Offentlige aktører, lag og foreninger og privatpersoner kan søke.