Med hjemmel i plan- og bygningsloven av 2008 § 12-12 godkjennes foreliggende reguleringsplan for HOLESETER HYTTEGREND, slik som vist på plankart og med tilhørende planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser, sist revidert 02.09.13.

Fristen for å klage på vedtak er etter forvaltningsloven § 29 satt til 22.11.13. Eventuell klage , som må være begunnet framsettes skriftlig og sendes til Gausdal kommune, teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Etter klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.