4F Fbf 8BLDGul 19iBnwJn q 3fwPjJ 3n 5oNT 9se Bax 6UJT Mvgu 5vtIZEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQcBtR 9P 8BIgUAx 5EWp EAAAAASUVORK 5CYII=

 

Detaljreguleringsplan for Fjerdumskogen boligområde ble vedtatt av kommunestyret den 27.08.2020 i sak 54/2020.

Planvedtaket ble påklaget av Arne og Jon Sivert Engeland 04.10.2020. Klagen ble behandlet av planutvalget, der det i sak 20/21 den 07.05.2021 ble fattet følgende vedtak:

1. Klagen tas til følge.

2. Veistubben til Granbakken tas ut av planen. Endre form på tomter BF 7-4, 7-3, 7-2 og 7-1 for å frigi plass til å trekke veien noe tilbake fra klagers grunn.

Som tilsvar på planutvalgets vedtak ble det i mars 2022 framlagt et forslag til vedtak i to alternativer. Planutvalget gikk i møtet den 18.03.2022, sak 12/22 inn for alternativ 1 der planavgrensningen justeres inn som vist på vedlagt kart. Planutvalgets innstilling ble behandlet i kommunestyre og vedtatt som framlagt.

Virkningen av vedtaket er at antall tomter reduseres med fire, og det blir ikke regulert en adkomstveg til utvidelsen av boligområdet (avsatt som B07 i kommuneplanens arealdel).

Området som tas ut ved vedtak av planen vil være regulert til bolig i Områdeplan for Segalstad bru, med krav om detaljregulering før utbygging. Vegsystemet og areal regulert til boligformål i områdeplanen er mer omfattende enn løsningen som var vist i detaljregulering for Fjerdumskogen boligfelt.

Klagen fra Arne og Jon Sivert Engeland er hensyntatt, men planmessig gir områdeplanen en åpning for at områdene kan detaljreguleres og tas i bruk til utbygging i framtida. Landbruksinteressene kan sikres ved at «restarealet» av områdeplanen og evt. B07 avsettes til LNF-formål ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

Presisering rundt ordlyden i vedtaket

Ut fra vurderingen over og ordskiftet i planutvalget må ordlyden i vedtakets 2. punkt forstås som at klagen datert 04.10.2020 er tatt til følge, men at løsningen gir en viss usikkerhet for klagerens interesser i og med at en ny detaljreguleringsplan kan utarbeides på grunnlag av vedtatt områdeplan.

Vedtaket kan påklages i medhold av forvaltningslovens kapittel 6. En eventuell klage skal være begrunnet og skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker.