Gjennom egenvurderingen skulle vi vurdere hvordan vi gjennomfører tvungen somatisk helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A, Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. I praksis gjelder dette stort sett pasienter med forskjellige former for demenslidelser.

I dette egenvurderingstilsynet har vi selv konkludert med at vi har avvik i vår praksis, Statsforvalteren definerer avvik som lovbrudd.

Statsforvalteren har i sin foreløpige tilbakemelding sagt at kommunens plan for lukking av lovbruddet ser bra ut, men ønsker at vi gir tilbakemelding med en raskere gjennomføring av bl.a. opplæringen enn vi selv hadde planlagt.

Ros for arbeidet
Til slutt gir Statsforvalteren oss ros for arbeidet: Vi vil avslutningsvis berømme kommunen for arbeidet med egenvurderingen. Vi ser at dere har lagt inn betydelig innsats og ressurser i egenvurderingen, og vi håper kommunen har hatt stor læringseffekt av arbeidet.

–  Det å gjennomføre et slik egenvurderingstilsyn har vært veldig positivet. Vi har lært mye gjennom egenvurderingen og vår praksis har på bakgrunn av dette blitt mye bedre. I arbeidet med tilsynet så vi hvor vi hadde forbedringspunkter og vi startet umiddelbart å jobbe med tiltak, Ragnhild Hårstad Seksjonsleder ved Follebutunet.