Sak 34/13 - Reguleringsendring for Viknekjølen hyttefelt

Planendringen regulerer et areal på ca. 560 daa og omfatter gnr. 68 bnr. 5. Bakgrunnen for planendringen er å utvide feltet med 12 nye tomter og legge til rette for fradeling av eksisterende festetomter. Planen regulerer også areal til følgende formål; veg, parkering, skiløype, vannforsyning, landbruksformål og hensynsoner for kulturminner og vannforsyning.

 

Kommunestyrets reguleringsvedtak kan påklages, av klageberettigede, til Fylkesmannen i Oppland i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato. Eventuell klage, som må være begrunnet, framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.