Gausdal kommune skal velge meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. 

Hvilke oppgaver har en meddommer? 
Meddommere eller lagrettemedlemmer er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Du får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Vervet som meddommer i Sør-Gudbrandsdal tingrett eller Eidsivating lagmannsrett innebærer at du er en av flere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. Vervet som lagrettemedlem innebærer at du sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker. 

Hvem kan bli meddommer?
Det stilles følgende krav til de som skal være meddommere, etter domstolloven § 70:

1.Tilstrekkelige norskkunnskaper
2. Personlig egnet til oppgaven
3. Være over 21 år og under 70 år pr. 1. januar 2021
4. Ikke være fradømt stemmeretten
5. Ikke være under offentlig gjeldsforhandling​ eller konkursbehandling​ eller i konkurskarantene
6. Være innført i folkeregisteret​ som bosatt i kommunen
7. Være statsborger​ i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste år

Øvrige krav: 

  • Forliksrådet: aldersgrense 25 år, særlig egnet til oppgaven, beherske norsk skriftlig og muntlig godt (domstolloven § 56)
  • Jordskifteretten: kyndighet i saker som jordskifteretten til vanlig behandlinger (jordskifteloven § 2-5).
  • Skjønnsmedlemmer: kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn, spesielt innen bygningsvesen og jord- og skogbruk. For skjønnsmedlemmer gjelder det ingen øvre aldersgrense (skjønnsprosessloven § 14).

Vi opplyser om at noen kan være utelukket fra valg på grunn av sin stilling eller vandel etter domstolloven §§ 71 og 72.

Slik søker du:
Elektronisk søknadsskjema finner du her (foretrekkes).
Skjema i papirformat.

Ytterligere informasjon finner du på www.domstol.no.

Ved spørsmål, ta kontakt med saksbehandler Nisveta Tiro på e-post eller på tlf. 48 18 54 38

Søknadsfrist: 29.mai 2020.

.