Metoden aktiv læring er ikke ny og den har vært brukt i Gausdalsskolen over lengre tid. I år setter skolene et ekstra fokus på denne tilnærmingen og man opplever allerede nå i november økt frekvens på bruk av metoden.
Metodikken lærerne nå enten videreutvikler eller starter med, har som mål å gi variasjon og for noen elever et enda bedre læringsutbytte. I tillegg til læringsutbytte får elevene rørt seg mer i skolehverdagen.

Aktivitetene som benyttes er ofte organisert slik at det jobbes i små og store grupper. Elevene jobber med ulike medelever, de er fysisk aktive sammen, det er ofte morsomt og lekpreget, de mestrer og de samhandler. Dette bidrar både fysiologisk, mentalt og gir et enda bedre psykososialt miljø i klassene og på skolene.

Aktiv læring hva er det og hvordan gjør skolene det
Aktiv læring er å være fysisk aktiv når man jobber med læringsmål. Metoden supplerer andre undervisningsmetoder og eleven jobber med ulike oppgaver samtidig som kroppen altså brukes på ulike vis.
Lengden på øktene og antall økter tilpasses det enkelte trinn.
Skolene utvikler sammen «verktøykasser» ved at de deler ulike økter, møtes for erfaringsutveksling og også finner gode timeopplegg på internett. Dette utviklingsarbeidet gjøres både internt på egne skoler og i samarbeid med de andre skolene i kommunen.

Aktiv pause
I tillegg til aktiv læring har skolene også fokus på aktiv pause. Lærerne bryter opp økter hvor eleven har sittet lenge. Dette for å gi variasjon og økt motivasjon for læring

En time fysisk aktivitet hver dag
Helsedirektoratet anbefaler barn å være 60 minutter fysisk aktive hver dag. Hver uke bør tre av  timene ha høy intensitet.

I samarbeid med hjemmet og i tråd med anbefalingene er målet en time fysisk aktivitet om dagen for barn og unge i Gausdal.  En allsidig aktivitet for å sikre optimal utvikling. Aktivitet som påvirker fysiologiske trekk og kvaliteter som kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet, reaksjonstid og koordinasjon. En fysisk aktivitet som gir mulighet til å utvikle både fin- og grovmotoriske ferdigheter.

Inne og utelek, friluftsliv, fysisk aktivitet ved transport som å gå, sykle eller å bruke sparkesykkel, fritidsaktiviteter med venner, familie og deltakelse i organiserte aktiviteter.

I tillegg til aktivitetene barn og unge i Gausdal driver med på fritiden, kommer skolens aktiviteter. Elevene presenteres for ulike aktiviteter i skolens nærmiljø i ulike fag, på aktivitetsdager og i friminutt. Type aktiviteter varierer fra skole til skole.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende ressurspersoner:

Inger Øverli Rådgiver, Aktiv i skolen
Ove Kjell Resaland    Lærer, Follebu skole
Berit Barlund Lærer, Gausdal ungdomsskole
Gro Anita Leine    Lærer, Forset skole
Kathrin Skjåk Teigum Lærer, Fjerdum skole
Inger Thorsen Fysioterapeut, Familie og inkludering
Bente Helbæk Helsesøster, Familie og inkludering

Både Gausdøl'n og GD har skrevet om Aktiv læring ved Follebu skole (betalbare artikler)
Gausdøl'n
GD