Det er bestemt at de tidligere skole-/barnehagebygningene skal legges ut for salg. Ønsket arealbruk må avsettes i kommuneplanens arealdel. Det kom ingen merknader til disse områdene ved 2. gangs offentlig ettersyn. For å gi ekstra fokus til disse to områdene og belyse forventet virkning av at disse områdene privatiseres - og dermed ikke blir tilgjengelig som nærmiljø/leke-/møteplass – legges utredningene ut til tidsbegrenset høring. Det er nå et mål om at kommuneplanens arealdel kan vedtas i kommunestyrets møte i mars 2021.

 Barn og unges interesser i planleggingen er utredet litt nærmere for område Myra (N06) og Engjom (N07) i forslag til kommuneplanens arealdel. I henhold til vedtak i planutvalgets møte fredag 12.02.2021 legges disse utredningene ut til tidsbegrenset høring for mulighet til lokalbefolkningens merknader til foreslåtte løsninger og ivaretagelse av nærmiljøet i grendene.

 Samtidig vedlegges et høringsbrev angående retningslinje for omsorgsenhet på landbrukseiendommer (i LNF). Planutvalget innstiller på at foreslått retningslinje tas inn ved vedtak av planen.

Slik gir du merknader til høring

Eventuelle merknader til vurderingene bes fremmet innen onsdag 12. mars 2021. Ved behov for utsatt høringsfrist kan inntil to ukers tilleggstid gis ved skriftlig henvendelse.

Merknader til høringen sendes som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsuttalelsene blir vurdert samlet ved politisk sluttbehandling (vedtak) av planen.