Den gamle brua ble tatt av storflommen i slutten av mai 2013, etter at den hadde stått mot alle flommer siden byggeåret 1908. Det har tatt si tid å få på plass hvordan den nye brua skulle konstrueres, samt å skaffe finansiering. Brua er nå bygget som ei fagverksbru i stål, med golv og rekkverk i tre. Fagverksbrua i stål er 40 meter lang, og så er det ei trebru på 15 meter ned igjen på «landjorda» på solsida (østsida). Trebrua har limtrebjelker som bæring.

Bøsbrua er ei gangbru, og motorisert ferdsel er ikke tillatt. Den er en viktig del av turstinettet i Follebu, og de ivrige fiskerne etter storfisken i Gausa har også vært veldig opptatt av å få på plass att ny bru. Dugnadsgjengen har tydelig merka den store interessa utover våren. Det er stadig turgåere som passerer forbi, og de tok den i bruk også før den var helt ferdig. Den første syklisten passerte over mens det enda var att noen meter før trebrua var bygd ned att på bakken!

Gausdal kommune er byggherre for brua. Prosjekteringa for fagverksbrua i stål er gjort av Norconsult AS. Entreprenør for oppføringa har vært Evensen & Evensen AS. Maskinentreprenør har vært Løype Anleggsdrift AS. Alt trearbeidet er gjort på dugnad, der Gausdal jeger- og fiskerforening har tatt veldig mye av arbeidet, med Håkon Wiegaard som kontaktperson. Men også mange andre ildsjeler har deltatt. Totalt er det utført 600-700 dugnadstimer fra påske og fram til nå. Stor takk til alle disse! En spesiell takk til Svein Erik Besserud i Evensen & Evensen. Uten hans kreativitet for å få redusert kostnadene, så hadde ikke brua stått der nå. Takk også til grunneier Harald Landheim som har vist all mulig velvilje for å få opp att brua, og at området kan brukes som et flott friluftsområde.

Utgiftene med ny bru kommer på ca. 1,7 millioner kroner. I tillegg kommer verdi av dugnadsinnsats og gode rabatter fra bl.a. Gausdal Landhandleri  AS. NVE har gitt tilskudd på kr. 260.000 til sikring av brua og elvekanten mot ny flom. Resten er finansiert av kommunen, ved bruk av fond til friluftstiltak og ekstraordinære skjønnsmidler for flomskader fra regjeringa.

Så ta området i bruk igjen. Vær så snill og lukk grindene så beitedyra ikke kommer på avveie. Ta med deg søppelet hjem, husk at vi låner området av velvillig grunneier. Offisiell åpning blir 18. juni – mer info kommer snart. GOD TUR!