Program for dagen:

Tor Lunnan (NIBIO Løken), snakker om grasproduksjon i høgereliggende områder og agronomi rundt dette.

Eivind Bergseth (Norsk Landbruksrådgiving Gudbrandsdal) tar for seg kunnskap og erfaring rundt grøfting og drenering.

Randi Jarstad (Norsk Landbruksrådgiving Oppland) informerer om avlingsregistreringer gjort på Forsetsetra på 80-tallet og sammenligner med avlingsstørrelse i dag.

Svein Olav Rikje demonstrerer utstyr for spyling av grøft.

 Det vil bli brukt gravemaskin for å se på jordstruktur og jordprofiler.

Markdagen blir holdt på Forsetsetra i Gausdal den 9. september, start kl. 10.00. Servering og kaffe. Gi tilbakemelding innen 7. sept. om oppmøte, på grunn av servering!

Markdagen markerer oppstart av et fjellregionprosjekt med målsetting å øke fôrproduksjon på høgereliggende dyrkingsarealer og setrer. Markdag og prosjekt er et samarbeid mellom Landbruksrådgivinga Oppland og Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen