Hovedformål for planen er å legge til rette for utbygging av boliger. 

Plandokumenter:

  1. Plankart
  2. Planbeskrivelse
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. ROS-analyse
  5. Overvannsplan
  6. Særutskrift fra planutvalget 07.02.2020 sak 4/19

Høring og offentlig ettersyn

Planen legges ut til offentlig ettersyn fram til 25. mars 2020.

Spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:

Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no eller Lars Kristian Hatterud tlf. 976 91 755 e-post: lars.kristian.hatterud@gausdal.kommune.no

Uttalelser sendes innen 25. mars til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller e-post: postmottak@gausdal.kommune.no