Gausdal kommune skal gi elevene et godt og likeverdig opplæringstilbud, uavhengig av hvilken skolekrets den enkelte tilhører. Gjennom prosjekt Ung Styrke arbeider oppvekstsektoren for å nå vår felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden og som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Gausdalsskolen har felles verdigrunnlag, fokusområder og målsetninger. Vi har fokus på læringsresultater, samt på å bygge trygge og gode læringsmiljøer gjennom en styrkebasert tilnærming. For å oppfylle vårt oppdrag knyttet til elevenes digitale kompetanse satser vi i årene fremover på læring gjennom bruk av digitale verktøy.  Som rektor blir du ansvarlig for dette arbeidet ved Follebu skole.

Gausdal kommune har en styringsmodell der rektor er enhetsleder og rapporterer til rådmannen v/kommunalsjef. Rektor har resultatansvar for fag, personal og økonomi, og inngår i ledergruppen i sektor for oppvekst.

Stilling som enhetsleder/rektor ved Follebu skole er ledig fra 1. august 2018 (Arkivsak 18/551)

Follebu skole er en 1-7 skole med ca 170 elever og 40 medarbeidere, sentralt beliggende i Gausdal kommune og i kort reiseavstand fra Lillehammer og Øyer. Skolens øverste ledelse består av rektor og inspektør. Follebu skole er en PALS-skole som arbeider aktivt for å bedre det sosiale miljøet for elever og voksne i skolen, der positive forventninger er ett av hovedelementene. PALS står for Positiv Adferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling. I tillegg følges det sosialpedagogiske programmet Mitt Valg.

Oppdraget ditt vil være å:

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes trivsel, mestring og læring.
 • Invitere til og legge til rette for et godt samarbeid mellom hjem og skole.
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet ved skolen.
 • Utvikle skolen som lærende organisasjon gjennom kollektiv refleksjon og læring i kollegiet.
 • Forvalte skolens ressurser på en måte som gir best mulig kvalitet innenfor de til enhver tid gjeldende rammer.
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid med andre kommunale tjenester, samt til utvikling av Gausdal kommune gjennom aktiv deltakelse i sektorledergruppa, rådmannens ledermøter og ulike nettverk.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant høyere utdanning og pedagogisk kompetanse.
 • Det er en fordel om du har ledererfaring og kan vise til oppnådde resultater.
 • Du har en kunnskapsbasert tilnærming til læring og skoleutvikling og evner å lede en organisasjon i stadig utvikling.
 • Du har god kompetanse innen økonomioppfølging og saksbehandling, alternativt evne og vilje til å utvikle slik kompetanse.
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig.

Som rektor:

 • Har du et positivt menneske- og elevsyn, og dette kommer tydelig til uttrykk.
 • Er du en tydelig og synlig leder som bygger positive relasjoner, veileder dine medarbeidere og oppleves som åpen og inkluderende.
 • Samhandler du med foresatte og skolens formelle organer på en måte som skaper trygghet og fremmer godt samarbeid og ønsket utvikling.
 • Er du ambisiøs, målrettet og handlekraftig på skolens vegne.
 • Legger du analyser av skolens praksis og resultater til grunn for skolens utviklingsarbeid.

Ved ansettelse vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende lederjobb
 • Deltakelse i et ledernettverk med fokus på kollektiv læring, ledelse og utvikling
 • Støtte og veiledning når du trenger det
 • Lederopplæring for nye ledere
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson: Kommunalsjef Cathrine Furu, tlf. 47 899 366

Kopier av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen. Ansettelse i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema. For elektronisk søknadsskjema klikk her.

Søknadsfrist: 18.04.2018

Søknad merkes med arkivsaksnummer: 18/551

Gausdal kommune praktiserer meroffentlighet, og søkerlisten vil være offentlig med mindre spesielle forhold kan dokumentere