Bakgrunn
Nærskoleprinsippet er nedfelt i opplæringslova § 8. Elever har en rett til å gå på sin nærskole. Opplæringslova § 8-1, 1. ledd, gir kommunen hjemmel til å fastsette forskrifter om hvilken skole de ulike områdene i kommunen sogner til. Elever har ikke rett til å gå på en annen skole enn nærskolen, men kan etter søknad tas inn ved en annen skole i kommunen. Vedtak om å innvilge skolegang på annen skole enn nærskolen er underlagt kommunens frie skjønn.
Av gjeldende retningslinjer for skolebytte i Gausdal kommune, vedtatt av kommunestyret 29.01.2015, fremgår det at man kan søke om skolebytte og at dette kan innvilges når skolen har ledig kapasitet og det ikke utløser ekstra kostnader. Kommunen har gjort seg noen erfaringer knyttet til praktiseringen av disse bestemmelsene.
Med bakgrunn i disse foreslås en konkretisering av regelverk for tildeling av skoleplass og skolebytte i Gausdal kommune. Målet er tydelige retningslinjer, slik at kommunens skjønn utøves likt uavhengig av hvilken skole man søker seg fra eller til.  Retningslinjene vil inngå i forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune, slik at foresatte og elever enkelt kan gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser.
Kommunestyret vedtok 24.11.2016 å legge forslag til forskriftsendring ut til offentlig ettersyn, slik at berørte parter får anledning til å uttale seg.

Høringsinnspill må være skriftlige og sendes via e-post på postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Spørsmål kan rettes til Kommunalsjef Cathrine Furu på tlf. 478 99 366 eller via e-post cathrine.furu@gausdal.kommune.no.

FRIST: 5.februar 2016

Forskriften kan leses her.

Opplæringsloven