Temamøte om barnevernløftet:
I forbindelse med kommunestyremøtet var det et 3 timers temamøte om barnevernet.
Gausdal kommune er med i læringsnettverket «Barnevernløftet i Innlandet» i regi av KS Hedmark/Oppland. Vi hadde besøk fra KS ved: Martin Skramstad, Gro Sannes Nordby og Hilde Holtesmo.
Dagsorden i møtet var:     

 • Hva er barnevernløftet, ved KS
 • Barnevernet i Gausdal, ved barnevernleder i Gausdal Kjersti Grimstad
 • Hva er kommunens handlingsrom innenfor dette fagfeltet, ved KS

Gruppearbeid om:

 • Hvilke visjoner og ambisjoner for barnevernet har kommunestyret i Gausdal?
 • Hva kan den årlige rapporteringen inneholde, - hva trenger kommunestyret styringsinformasjon om?


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Søknad om støtte til kunstgressbane på Follebu stadion
Follebu fotballag har fremmet søknad om tilskudd til kunstgressbanen på Follebu stadion.
Gausdal kommune vedtok å bevilge inntil 1.000.000 kr. i tilskudd til kunstgressbane ved
Follebu stadion. Det er i vedtaket knyttet noen vilkår til tilskuddet. Follebu fotballag har i sin søknad pekt på behovet for en kunstgressbane ut fra aktiviteten og behov for rehabilitering av den eksisterende gressbanen. Prosjektet er godkjent av Gausdal idrettsråd. Follebu stadion med ny kunstgressbane vil være et viktig bidrag for utviklingen av Follebu. Anlegget kan brukes til flere aktiviteter, og belysningen vil gjøre det mulig med utvidet aktivitet spesielt i den mørke tiden av året.

Høring om rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
Rapporten «Regionreform. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene» er
utarbeidet av et ekspertutvalg nedsatt av kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) våren 2017 som følge av anmodningsvedtak i Stortinget våren 2016. Dette vedtaket oversendes som Gausdal kommunes høringsuttalelse:

 1. Gausdal kommunestyre støtter ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring innenfor følgende områder: Næring og kompetanse, samferdsel, kultur og  kulturminnevern, klima miljø og naturressurser, helse og levekår.
 2. Gausdal kommunestyre støtter ikke forslaget om å overføre IMDIs oppgaver på bosettingsfeltet til fylkeskommunene. Øvrige forslag innen området integrering støttes.
 3. På kulturfeltet oppfordres det til en begrepsavklaring og til at man gjør et ytterligere arbeid på å definere institusjoners tilknytning. Det må anerkjennes at flere av de store institusjonene utenfor Oslo har et like tungt og viktig nasjonalt oppdrag som institusjoner i Oslo. Det kan være hensiktsmessig å videreføre nasjonale tilskudd eller føringer for tilskudd der oppgavene tydelig er av nasjonal/fylkesovergripende karakter. Det forutsettes videre at ordningen med sentral finansiering av nasjonalanlegg innen idrett og kultur som et minimum videreføres som i dag.
 4. Gausdal kommunestyre støtter ikke følgende endringer innen regional planlegging;
  At regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.
  At det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for kommunal plan med juridisk bindende virkning.
  At staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.vrige forslag innen regional planlegging støttes. Det vises til for øvrig til at dagens plan- og bygningslov allerede åpner for plansamarbeid mellom fylkeskommune og kommuner på eget initiativ.
 5. Gausdal kommunestyre ønsker ikke en utredning om å overføre kommunenes ansvar for barnevern til fylkeskommunen, men at struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet som regjeringen allerede har satt i gang må videreføres.
 6. Gausdal kommune forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunen fullfinansieres og bidrar til å bevare og aller helst styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i fylkets byer og tettsteder.
 7. I den grad den faktiske gjennomføringen av Ekspertutvalgets forslag fører til at balansen i fordelingen av oppgaver i det nye fylkesmannsembetet og den nye fylkeskommunen i innlandet endres, forutsettes det at KMD pålegger en ny gjennomgang av den vedtatte i oppgavefordelingen.


Revisjonsrapport om selskapskontroll i Lipro AS
Dette ble enstemmig vedtatt:

 1. Kommunestyret tar revisjonsrapporten "Selskapskontroll Lipro AS" til etterretning.
 2. Kommunestyret merker seg at revisjonen konkluderer med at selskapet opererer
  innenfor formålet med virksomheten og at bedriften oppfyller gjeldende regelverk angående skille mellom konkurranseutsatt og skjermet virksomhet. Revisjonen viser også at selskapet omfattes av virkeområdet til offentleglova og at selskapet har forberedt seg på dette.
 3. Kommunestyret merker seg revisjonens anbefalinger og forventer at disse følges opp i forbindelse med arbeidet med neste eiermelding:

a. Kommunen bør vurdere hvordan eierpolitikkens ordlyd knyttet til utarbeidelse av eierstrategi/mål for enkeltselskaper bør følges opp overfor Lipro AS. Dette kommer av at eiermeldingen kun inneholder kortsiktige mål for selskapet og ikke langsiktige.
b. Eierne bør formalisere årlige eiermøter i Lipro AS.