Barnas naturoppsyn

  • Fra barnas naturoppsyn - 6. klasse ved Fjerdum/Engjom skole. De holdt en engasjert og spennende orientering om hubroen "nattens kjempe".


Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Høring av politimesterens foreløpige forslag til lokal struktur i Innlandet politidistrikt

Gausdal kommunestyre sender dette høringssvaret:

  1. "Kommunestyret i Gausdal mener det er viktig at politiet er synlig og tilstede i lokalsamfunnet, ikke bare når det er hendelser som krever tilstedeværelse, men i det daglige for å kunne drive et godt forebyggende arbeid i samarbeid med kommunen
  2. .Gausdal kommune er den kommunen nord for Lillehammer med størst befolkningstetthet i Gudbrandsdalen, og er, slik forslaget fra arbeidsgruppen ligger, det eneste fullverdige lensmannskontoret som er foreslått nedlagt i Gudbrandsdalen. Det er i dag et velfungerende lensmannskontor med et godt samarbeid på det forebyggende planet med øvrige instanser i kommunen. Kommunestyret mener at det forebyggende arbeidet som er høyt prioritert i reformen vil bli dårligere om kontoret blir borte fra nærmiljøet. Det knyttes også usikkerhet til hvordan ordningen med politikontakt skal fungere i praksis når vi vet hva lokal tilknytning og kunnskap betyr i dag, samt resursene politiet har til rådighet på kjøretøysiden.
  3. Kommunestyret mener at lensmannskontoret i Gausdal skal bestå som egen enhet. Det har stor betydning for Gausdal som lokalsamfunn. Det at vi har et tilstedeværende politi med lokalkunnskap og som er tett på ungdom og miljøene i kommunen mener vi er viktig og vil bli svekket med en nedleggelse. Skulle vi ikke bli hørt og vi må forholde oss til en strukturendring vil kommunestyret i Gausdal poengtere viktigheten av at denne tjenesteenheten ved en slik endring totalt sett blir styrket kompetanse- og bemanningsmessig. Det forutsettes i tillegg at kompenserende tiltak i henhold til «Arbeidsgruppens forslag til politimesteren om effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt» følges opp.» 

Innspill på Utredning – en ny region – Hedmark og Oppland?"

Gausdal kommunestyre sender dette høringssvaret:

  • Kommunestyret i Gausdal anbefaler at Oppland fylkeskommune går i nærmere forhandlinger med Hedmark fylkeskommune om en sammenslåing av de to fylkene til en region.
  • Det er store likheter mellom Hedmark og Oppland. Det betyr at strategier og tiltak for nærings - og samfunnsutvikling i stor grad er sammenfallende. En større region vil med større kraft kunne utnytte Innlandets fortrinn og naturgitte forutsetninger. Ulike regioner i Innlandet har ulike fortrinn, som kan utnyttes og gi gjensidig positive effekter for alle regioner.
  • Med den raske veksten i Osloområdet, vil det være behov for samarbeid om tiltak og posisjonering både i et kort- og langsiktig perspektiv. Et sammenslått Hedmark og Oppland vil videre ha store muligheter for å ta en nasjonalt ledende rolle innenfor grønne næringer.
  • Kommunestyret mener etablering av en ny region i Innlandet forutsetter at nye oppgaver og større ansvar overføres til nytt regionalt nivå. Flere virkemidler under regional folkevalgt styring vil gi økt kraft i samfunnsutviklerrollen. I motsett fall vil en regionreform ha liten effekt og oppslutningen om fylkeskommunen som forvaltningsenhet vil kunne svekkes. Fylkeskommunen bør i tillegg stille krav om utflytting av statlige arbeidsplasser til regionsentrene i en ny region. Dette er viktig for å fordele makt og kompetansearbeidsplasser over hele landet.
  • Statlig organisering byr på samordningsutfordringer. Ulike statlige etater har ulike regionale inndelinger. Det er viktig å understreke klare forventninger om en harmonisering av regionstrukturen på folkevalgt og statlig regionalt nivå.

Klassifisering av det kommunale vegnettet

I denne omgang er det ikke foreslått omklassifisering av veger. Saken var imidlertid utredet slik at det er mulig for kommunestyret å foreta endringer i eierforhold og vedlikeholdsansvar.
Rammereduksjonen på 400.000 kr lagt til grunn i strategiplanen 2016-2019 var utgangspunktet for foreslåtte tiltak. Dette ble vedtatt i kommunestyret: Vedlikehold av veger til kommunale vann- og avløpsanlegg tas rent finansielt ut av det kommunale vegvedlikeholdet og finansieres gjennom avgiftssystemet, og utgjør ca. kr. 40 000,-.

Mulighet for utfasing av fossilt drivstoff i kommunens kjøretøypark

I forbindelse med behandlingen av strategiplan og budsjett i desember i 2015, fattet kommunestyret blant annet følgende vedtak: "Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for å fase ut fossile drivstoff i hele kommunens kjøretøypark." En arbeidsgruppe nedsatt med medlemmer fra teknisk, hjemmetjenesten og enheten habilitering/rehabilitering har vurdert muligheten for å fase ut fossile drivstoff i hele kommunens kjøretøypark. Arbeidsgruppas konklusjon er at det er litt for tidlig med anskaffelser av El-biler. Bilene som er på markedet i dag er små lette biler med for liten plass til utstyr. Dessuten kan tiden det tar å lade by på utfordringer for «utrykningsbiler». Kommunestyret gjorde dette vedtaket: Gausdal kommune avventer utfasing av kjøretøy drevet med fossilt drivstoff nå, men vurderer nøye ved behov for utskifting av kjøretøy fremover om det finnes el-biler på markedet som dekker kommunens behov.

Valg av målform i nye Fjerdum krets etter rådgivende folkeavstemning.

Dette ble enstemmig vedtatt: Hovedmål for Engjom/Fjerdum skole og deretter nye Fjerdum skole skal være bokmål.

Endring i forskrift for grunnskole i Gausdal kommune knyttet til skoleplass og skolebytte
Denne saken handler om en tydeliggjøring av bestemmelser knyttet til skoleplass og skolebytte i Gausdal kommune, samt at nye retningslinjer inkluderes i forskrift for grunnskolen i Gausdal kommune. Forslaget sendes ut på høring med 4 ukers svarfrist, der berørte grupper inviteres spesielt til å uttale seg.

I følge opplæringslova har elever en rett til å gå på skolen som er definert som deres nærskole. Man har ikke rett til å gå på en annen skole enn nærskolen, men skolebytte kan innvilges etter søknad.

Per i dag er det rektor ved skolen det søkes om å bytte til som er delegert myndighet til å innvilge søknader om skolebytte. Et kommunestyrevedtak fra januar 2015 sier at det kan søkes om skolebytte og at skolebytte kan innvilges dersom mottakerskolen har ledig kapasitet og det ikke utløser ekstra kostnader for mottakerskolen. Eksempler på slike konsekvenser kan være behov for klassedeling eller behov for særskilt tilrettelegging.

Enkelte foresatte synes derimot å oppfatte at Gausdal kommune praktiserer fritt skolevalg og at eleven har en rett til å gå på annen skole enn nærskolen. Begrunnelser knyttet til økonomiske forhold ved skolene er vanskelig for foresatte å forstå og akseptere. Det er i saken derfor foreslått at retningslinjer for skolebytte endres, slik at det blir mer forutsigbart for både foresatte og skolene. Tydelige retningslinjer vil også medvirke til likebehandling, ved at skolene har tydeligere rammer å behandle søknader innenfor, slik at kommunens skjønn utøves likt uavhengig av hvilken skole man søker seg fra eller til. God dialog mellom skolene før vedtak fattes er også et viktig virkemiddel for å oppnå dette.

Bytte av skole kan være et nødvendig tiltak for å oppfylle opplæringslovas bestemmelser knyttet til elevens eller andre elevers rett til et godt fysisk og psykososialt miljø. Opplæringslova åpner også for at en elev som mobber en eller andre elever kan flyttes til en annen skole for å ivareta de andre elevenes rett til et godt psykososialt miljø. Forslag til nye retningslinjer for skolebytte ivaretar slike tilfeller. I tillegg åpnes også for skolebytte ved andre særskilte dokumenterte forhold etter søknad fra de foresatte, der dette anses å være til det beste for eleven.