Orienteringer:

 • Pensjon i kommuneregnskapet, ved økonomisjef Marit B. Homb. Presentasjonen.
 • Prosjekt Elgland og veien videre, ved plan- og miljørådgiver Jon Sylte.
 • Digitaliseringsstrategien 2017-2020 ved kommunalsjef Cathrine Furu. Presentasjonen.

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Eiermelding 2016

I denne saken følger en opp kommunestyrets vedtak om Gausdal kommunes eierpolitikk 2016-2019. Eierpolitikken handler først og fremst om prinsippene for styring og oppfølging av kommunens eierandeler i selskap. Den følges opp av en årlig eiermelding, der kommunens eierskap i selskap gjennomgås opp mot målsettingen for eierskapet. Eiermeldinger er utarbeidet for følgende selskap (AS og IKS- interkommunale selskap) der kommunen er eier:

 • LGE Holding AS
 • IKOMM AS
 • Østnorsk Filmsenter AS
 • Gudbrandsdalen Krisesenter IKS
 • Renovasjonsselskapet GLØR IKS
 • Innlandet revisjon IKS

For øvrige selskap benyttes en forenklet framstilling, der selskapets navn, kommunens eierandel og begrunnelse for eierskapet omtales. Saken ble enstemmig vedtatt.

Næringsfond 2017 – fastsetting av ramme til prosjektstøtte

Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet. Kommunestyret har vedtatt vedtekter og retningslinjer for tildeling av midler fra fondet. Den økonomiske rammen for fondet fastsettes av kommunestyret. Gjeldende praksis er å bruke realrenteopptening for inngangsverdien for fondet året før, med tillegg av innkomne konsesjonsavgifter. En del av midlene er disponert gjennom budsjettvedtaket i desember. Kommunestyret vedtok at rammen for næringsfondet er kr. 288.000,- for 2017. I tillegg ble dette forslaget vedtatt:
"Rådmannen får i oppdrag å utarbeide kriterier for hvilke landbrukstiltak, herunder eventuell støtte til melkekvoter, som kan kvalifisere for midler fra næringsfondet, jfr. satsinger i regional næringsplan og regional landbruksplan."

Digitaliseringsstrategi 2017-2020

Regjeringen har høye ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor, samtidig som innbyggere og næringsliv har forventninger om en enklere hverdag. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at det er mulig å oppnå begge deler. Les gjerne Stortingsmelding 27 (2015-2016) Digital Agenda for Norge. Følgende hovedprioriteringer i Digital Agenda for Norge vil være spesielt aktuelle for kommunene:

 • Brukeren i sentrum
 • Styrket digital kompetanse og deltakelse - digitale tjenester skal være lette å forstå og lette å bruke.
 • Effektiv digitalisering av offentlig sektor
 • Godt personvern og god informasjonssikkerhet

En felles digitaliseringsstrategi for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer ble vedtatt, og skal sikre at overordnede målsetninger ligger til grunn for utviklingen, samt at vår innsats på disse områdene har et tilstrekkelig fremtidsperspektiv og både enkeltvis og samlet trekker i den retningen vi ønsker. Digitaliseringsstrategien er i tråd med statlige føringer og overordnede målsetninger som fremgår av kommuneplanens samfunnsdel. I handlingsplanen til digitaliseringsstrategien vil det være en målsetning at investeringer som gjøres på dette området skal medføre reduserte driftskostnader på sikt, slik at disse i størst mulig grad blir selvfinansierende.

For å lykkes med sine målsetninger innenfor dette området, er kommunene helt avhengige av at innbyggerne faktisk velger å benytte de digitale løsningene som utvikles. Dette vil blant annet avhenge av at løsningene baserer seg på reelle behov og ønsker fra innbyggere og næringsliv, brukervennlighet og tilliten til at personopplysninger forvaltes på en tilfredsstillende måte. Brukerperspektivet er således sentralt.

De av våre innbyggere som ikke har tilstrekkelig digital kompetanse til å benytte seg av digitale løsninger, skal få god bistand og oppfølging fra kommunen.

Digitale tjenester vil også omfatte trygghets- og mestringsteknologi som skal bidra til at våre innbyggere mestrer egen hverdag, også i perioder med sykdom og funksjonsnedsettelse. Eksempler på dette er velferdsteknologiske løsninger som trygghetsalarm, ulike typer sensorer og kameraovervåkning.

Fra 2017 vil det blant andre være følgende regionale satsninger:

 • Videreutvikling av innbyggertjenester: kommunens internettsider.
  Det utarbeides flere elektroniske søknadsskjemaer som blir tilgjengelige via kommunens nettsider, og den enkelte tjeneste gjennomgår og reviderer publisert informasjon for å sikre at denne er korrekt og tilstrekkelig.
 • Etablering av ny telefonsentral og oppgradering til Office365.
 • Videreføring av arbeidet med å etablere fullelektronisk arkiv.
  Digital kommunikasjon skal bli førstevalg mellom kommunen, innbyggere og næringsliv, mellom kommuner og mellom kommunen og andre aktører. Innbyggere som ikke ønsker dette, kan reservere seg i et sentralt register. Fullelektronisk arkiv og kommunikasjon vil medføre mer effektiv saksbehandling, legge til rette for bedre digitale innbyggertjenester og økt informasjonssikkerhet gjennom tilfredsstillende lagring av dokumenter og tilgangsstyring.
 • Effektivisering for kommunene og innbyggere/næringsliv.