Trafikksikker Kommune
Trygg Trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utviklet godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune. Trafikksikker Kommune er et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak som gjennom systemer og rutiner skal kvalitetssikre at kommunen arbeider systematisk med trafikksikkerhet i alle kommunens sektorer.

Å bli godkjent er ingen garanti for fravær av ulykker, men et kvalitetsstempel som forteller at kommunen arbeider godt, målbevisst og helhetlig basert på den økonomien kommunen har til rådighet.

De fleste av landets kommuner har store trafikksikkerhetsutfordringer på deler av vegnettet, det være seg på statlige, fylkeskommunale og kommunale veier. Selv om en kommune blir godkjent som Trafikksikker kommune vil det nok også i fremtiden være mange uløste oppgaver.

Med godkjenningsordningen Trafikksikker Kommune, ønsker Trygg Trafikk at kommunene i større grad skal arbeide for på å påvirke trafikantenes adferd.  

Tverrsektorielt arbeid
Trafikksikker kommune betyr at alle enheter og ansatte i Gausdal kommune skal ha fokus på trafikksikkerhet. Dette starter så fort en ny innbygger kommer til verden hvor foreldre og foresatte får god informasjon om sikring av barn i bil. Enkle grep som bruk av refleks og rygge bilen på plass når man parkerer er et bidrag til å trygge trafikksikkerheten.

Trafikksikkerhet en naturlig del av kommunens HMS arbeid? 

Kommunen er en stor arbeidsgiver og om lag 18% av den yrkesaktive befolkning er ansatt i kommunen. Det er utabeidet egne retningslinjer for arbeidsrelatert ferdsel i trafikken,  både som fotgjenger, syklist og bilist.

Godkjenning

Med bakgrunn i kriteriene og innsendt dokumentasjon fra alle sektorer, har Gausdal kommune nå blitt godkjent som Trafikksikker Kommune. Kommunen har utarbeidet  rutiner og retningslinjer og er nå klar til å arbeide om mulig enda mer systematisk og målrettet med trafikksikkerhet.

Gausdal er kommune nr. 114 i landet som mottar dette «kvalitetsstemplet», og det er et nasjonalt mål at det innen utgangen av 2021 skal være 125 godkjente kommuner i Norge. Godkjenningen varer i 3 år og etter den tid må kommunene re-godkjennes på nytt. 9 mars 2023 ble Gausdal kommune re-godkjent på nytt, som gjelder frem til  2025.

 

 

IMG_1548.jpg
Edel Klaape Aasdal, enhetsleder kultur, Ingrid Bøe, enhetsleder skole og barnehage, Rannveig Mogren, kommunedirektør, Torbjørn Furuhaugen, enhetsleder teknisk, Sølvi Bergset, enhetsleder familie og inkludering, Eldbjørg Jordhøy, enhetsleder rehabilitering og legetjenesten.