Fra HDO til sykehjem

I dag har en del av pasientene i avdelingen allerede vedtak om sykehjemsplass, mens andre har vedtak om HDO-plass. De som har vedtak om HDO-plass får tilbud om nytt vedtak om sykehjemsplass, men pasientene velger selv om de vil ha nye vedtak. Alle nye pasienter som legges inn i avdelingen vil ha vedtak om sykehjemsplass.

Ledere i dialog med berørte parter

Sykehjemmets ledelse skal avholde møter med pasienter og deres pårørende for å informere om de kommende endringene. Medisiner og hjelpemidler som tidligere ble dekket gjennom NAV-systemet, vil nå vil bli kostet av kommunen. For pasientene innebærer dette i praksis liten endring.

Andre endringer er at HDO-plassen er definert som omsorgsbolig hvor pasienten betaler husleie og abonnerer på en «servicepakke» med renhold, vaskemidler, vask av tøy og måltider. Som sykehjemspasient betaler man en egenandel hvor alt er inkludert. Den månedlige kostnaden for disse to ordningene er ganske lik.

Bemanning og teknologi

Etableringen av HDO-avdelingen førte til redusert bemanning. Med tilbakeføringen til sykehjem øker nå bemanningen, og de som jobber deltid får tilbud om økt stillingsstørrelse. Forsøksordningen med digitalt tilsyn, kjent som RoomMate, vil derimot fortsette som før.