Forslag til endring av bestemmelse 5 bokstav f) i reguleringsplan for Heggen etappe 4.

Bakgrunn for saken
Reguleringsplan for Heggen IV ble vedtatt 01.02.2018. Vi ser nå at det i bestemmelsen for takform og takvinkel for Heggen IV har blitt vedtatt en upraktisk og lite estetisk bestemmelse, ved at pulttak og bygg med to takflater har fått lik takvinkel. I områdeplan for Segalstad bru er dette bedre og mer presist utformet.

Reguleringsplanbestemmelser for Heggen IV, vedtatt 01.02.2018:

f) Saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Skråtak/pulttak og bygg med to takflater skal ha takvinkel mellom 10 og 18 grader. Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget.

Reguleringsplanbestemmelser for Områdereguleringsplan for Segalstad bru, vedtatt 29.11.2018:

5.1.4 Takform og takvinkel
I områdene B og BF tillates saltak, pulttak eller to takflater. Saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Pulttak skal ha takvinkel mellom 4 og 12 grader, og bygg med to takflater skal ha takvinkel mellom 10 og 18 grader. Flate tak er bare tillatt i områdene BF-1 - BF-4.

 

Vurdering

Det er ikke ønskelig med pulttak med takvinkel 10 til 18 grader, da bygningen i så fall får et dominerende uttrykk og reglene for mønehøyde gir dårlig utnytting av arealet i bygningen. Kommunedirektøren innstiller derfor på en endring av bestemmelsene for Heggen IV, slik at regelen for takvinkel blir tilsvarende regelen for Segalstad bru.

Nytt pkt 5 f) i reguleringsbestemmelsene for Heggen IV blir således:

f) Saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 38 grader. Skråtak/pulttak skal ha takvinkel mellom 4 og 12 grader, og bygg med to takflater skal ha takvinkel mellom 10 og 18 grader. Som hovedregel skal møneretningen følge terrenget.

§ 12–14 Endring og oppheving av reguleringsplan

Det vurderes at foreslåtte endring ikke bryter vesentlig med hovedtrekkene i planen og endringen kan høres og behandles i medhold av pbl §12-14.

Lovgrunnlag:
For utfylling, endring og oppheving av reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.

Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre endringer i reguleringsplan når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Før det treffes slikt vedtak, skal saken forelegges berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket, og andre berørte, skal gis anledning til å uttale seg.

Fra rundskriv til endringer i plan- og bygningsloven, kommentaren til § 12-14 i pbl:

Med «når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». Hva som ligger i «ikke går utover hovedrammene i planen» må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Justering av grenser og arealformål vil som tidligere kunne være aktuelt. Det kan også vær mulig å gjøre endringer i arealformål. Det må videre konkret i det enkelte tilfelle vurderes om endringen «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig» En endring som berører viktig infrastruktur eller har sammenheng med andre tiltak planen vil kunne falle utenfor. «heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder», Det må gjøres en konkret vurdering i det enkelte tilfellet av om det er tale om viktige natur- og friluftsområder og grøntområder. Størrelsen behøver i så måte ikke å være avgjørende, både små og store områder kan være viktige.

Eventuelle merknader  sendes innen 6.mars 2020 til: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller e-post: postmottak@gausdal.kommune.no