Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse
- Omsorg, trygd og sosialtjenester

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

FORMÅLET MED TILBUD OM HJEMMESYKEPLEIE ER :

- Gi sykepleie i eget hjem ved kort - eller langvarig sykdom/funksjonsvikt.

- Bidra til at innbyggerne i Gausdal kommune kan bo hjemme så lenge som mulig.

- Forebygge behov for heldøgns botilbud.

- At den som mottar tjenesten skal klare mest mulig selv og bli minst mulig avhengig av hjelp.

Målgruppe


Alle som bor eller midlertidig oppholder seg i Gausdal kommune og har akutt eller kronisk sykdom/funksjonssvikt.

 

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Tildelingen skjer etter en individuell vurdering, der behovet vurderes fortløpende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator

Kvalitetsforskrift for pleie- og omsorgstjenestene

Verdighetsgarantiforskriften

___

Skjema

Skjema

Helse og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsfrist


Søknaden sendes til


Tildelingskontoret, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Tildelingskontoret
Telefon:61 22 44 00/414 69 233
Epost:tildelingskontoret@gausdal.kommune.no
Postadresse:2651 Østre Gausdal
Besøksadresse:Vestringsvegen 8

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-04-09 12:14
Gyldig til2022-03-23