Vannforsyning

Det er en utfordring å finne nok vann som er egnet til drikkevann på Skei, og mange alternativer vurderes. Her kan nevnes Rausjøen, Torsdalsvatnet, Sjøsetervatnet, Nisjuvatnet, grunnvannsbrønner på Skei, vannkilde i Svingvoll samt pumping av vann fra bygda. En eventuell sammenkobling med ledningsnettet i Lillehammer kan åpne for mulighet til å få forsyning derfra. 
Innen utgangen av 2021 når det nye ledningsnettet mot Skei er ferdig utbygd, vil kommunen ha mulighet til å pumpe vann fra bygda til Skei. Dette vil også bedre leveringssikkerheten både på Skei og i bygda ved at vannverket i Forset kan forsyne mot Skei, og vannverket på Skei kan levere til bygda hvis noe ekstraordinært skulle oppstå. Med muligheten for å pumpe vann til Skei vil det også sikre forsyningen i høytidene (jul, påske, vinterferie) da det går mest vann, og en vil med dette være sikret tilstrekkelig forsyning her en del år fremover. Som et ledd i denne utbyggingen jobbes det med en utvidelse av Forset vannverk. I slutten av hovedplan-perioden planlegges en fornyelse og utvidelse av vannverket på Skei, etter at en eventuell ny vannkilde er avklart.
Nivået på utbyggingen av VA-infrastrukturen fremover er avhengig av antall nye hytter som bygges. Dette har vært tema i diskusjonene rundt revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og vil være et viktig tema i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunedelplan for Skei. Her vil det kunne styres om nye områder for hyttebygging skal legges inn, skal eksisterende hytteområder fortettes osv. I hovedplan VA er det lagt inn et anslag på 70 nye hytter i året i 50 år fremover for å stipulere fremtidig vannforbruk. 
Når det gjelder gebyrer er det i hovedplanen anslått en økning på 5 % i årlige gebyrer i perioden 2022 – 2024. Dette er inkludert den vanlige prisstigningen. Det er mange elementer som påvirker gebyrene fremover. Det er byggeaktiviteten og derav inntekter fra tilknytningsavgifter, lånerente, driftskostnader, investeringsnivå og avskrivninger. Så det er vanskelig å spå hvordan gebyrutviklingen blir mange år frem i tid. Til opplysning kan det nevnes at gebyrene det siste årene er vesentlig redusert. Nedenfor en tabell over utviklingen de siste 5 år.

År Vann Avløp
2017 Uendret Økt med 5 %
2018 Redusert med 15 % Redusert med 20 %
2019 Uendret Redusert med 5 %
2020 Redusert med 7 % Redusert med 10 %
2021 Uendret Uendret

 

Totalt er gebyrene redusert med 21 % for vann, og 31,7 % for avløp siste 5 år.
I samme periode ble det investert ca. kr 135 mill. i VA infrastruktur. Denne investeringen skal imidlertid avskrives over 40 år.

 

 

Avløp

Kommunen har ett lite avløpsrenseanlegg i Espedalen, ellers sendes alt avløpsvannet til rensing på Lillehammer renseanlegg. Ledningsnettet er i relativt god stand, men det vil være behov for utvidelse på mindre strekninger i området Segalstad Bru – Follebu. Det er stort fokus på å redusere det som kalles innlekk, det vil si at fremmedvann i vårløsning og flomsituasjoner kommer inn på avløpsnettet. Dette medfører ekstra kostnader i transport av avløpsvannet, og ved renseanlegget på Lillehammer. Det vil også bli utarbeidet en saneringsplan.

Det er fortsatt mange små private avløpsanlegg som kommunen er forurensningsmyndighet for. Behov for oppgradering av slike anlegg skal vurderes ut fra forurensningsforhold.

Overvann og flom

Temaet er i sterk utvikling med stadig større fokus på nye retningslinjer/regelverk. Må forvente å måtte sette av ressurser til dette arbeidet fremover, og det bør utarbeides flere overvanns- og flomplaner i kommunen.

FN`s bærekraftsmål

Vannbransjens bærekraftstrategi som er tuftet på FN`s bærekraftsmål er lagt til grunn for ny hovedplan VA. Dette handler bland annet om miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

 

Bilde høring.png

Hovedplan VA 2021 – 2030

Planen skal bidra til å legge et godt grunnlag for videre utvikling og utbygging av Gausdalssamfunnet med tanke på næring, boliger og fritidsboliger.

Gjeldende plan finner du her.

Dokumenter:

Høringsbrev
Forslag til hovedplan vann og avløp.
Tegninger
Saksdokumenter til planutvalget
Planutvalgets behandling

Eventuelle merknader til vurderingene bes fremmet innen 26. mars 2021. Ved behov for utsatt høringsfrist kan inntil to ukers tilleggstid gis ved skriftlig henvendelse.

Merknader til høringen sendes som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Fristen for å komme med innspill/merknader er 26. mars 2021.