Den nye tomtegrensen vil ikke komme i konflikt med regulert skiløype, da denne er planert og etablert lengre nord en hvor den er regulert i plankartet. 

I og med skiløypetrasen er etablert 20-30 meter lengre nord enn den er regulert, ønsker kommunen samtidig å justere skiløypetrasen, slik at det blir overenskomst mellom plankart og det som faktisk kjøres.

Høringsdokumenter:
Høringsbrev
Forslag til plankart
Situasjonsplan
Søknad

Merknader til endringen kan sendes som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsuttalelsene blir vurdert samlet ved politisk sluttbehandling (vedtak) av planendringen.

Høringsfrist: mandag 22. mars 2021.