Referansegrupper involveres
Så snart planforslaget tar mer form vil dette danne grunnlag for å involvere referansegruppen og invitere til åpent møte om planforslaget. Referansegruppen får invitasjon via e-post til de kontaktpersonene vi har fått oppgitt. Åpent informasjonsmøte blir annonsert på kommunens hjemmeside og Facebook – og eventuelt oppslag/annonse i GD.

«Årsaken til at vi ønsker å arbeide mer med plandokumentene før medvirkningen iverksettes, er at det gir et bedre grunnlag for å diskutere mulighetene og utfordringene for utviklingen av reiselivsdestinasjonen», sier prosessleder Rigmor Myhre. Hun legger heller ikke skjul på at det er mange andre store og små reguleringsplaner og saker som må behandles innimellom.

Kvalitetssikring
Planavdelingens intensjon er å lage et så godt planforslag som mulig før saken fremmes for førstegangsbehandling i politiske organer. «Ved å ha et godt gjennomarbeidet planforslag før første offentlig ettersyn, vil man forhåpentligvis spare inn tid på å ikke måtte gjennomføre mange offentlig ettersyn», sier prosesslederen. «..men, som for kommuneplanens arealdel må vi påregne minst to offentlige ettersyn før planforslaget kan fremmes for politisk sluttbehandling», avslutter hun.

Følg med på tidslinjen for oppdatert informasjon om framdriftsplanen for arbeidet.