Kommunedirektøren la i dag fram sitt forslag til strategiplan med kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023, og årsbudsjett for 2020.

Kommunedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2020 er på totalt  559 mill. kroner, og for dette produseres utrolig mange tjenester, forvaltningsoppgaver og oppgaver knyttet til lokaldemokratiet. Samlet investeringsplan for perioden 2020-2023 er på 204 mill. kroner, hvorav det meste knytter seg til vann- og avløpsinvesteringer. For å utføre disse oppgavene gjennom et år kreves det en arbeidsinnsats på om lag 416 årsverk.

Videre prosess er følgende:

  • Formannskapets behandling og innstilling: 27. november
  • Formannskapets innstilling er ute på offentlig ettersyn i tre uker
  • Ungdomsrådet: 2. desember
  • Partssammensatt utvalg: 3. desember
  • Arbeidsmiljøutvalget: 9. desember 
  • Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne: 11.desember
  • Kommunestyret: 12. desember

I tråd med Gausdal kommunes digitaliseringsstrategi er vi glade for å kunne gjøre strategiplan og budsjett mer tilgjengelig for innbyggere, politikere og andre interesserte. Her finner du vår digitale versjon.

Du kan også hente dokumentet i pdf-format her.

Kommunedirektørens forslag til priser og gebyrer 2020.