Barne- ungdoms og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020. Ordningen skal blant annet bedre mulighetene for at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For ytterligere informasjon og søknad, se https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ 

Søknadsfrist 13. desember 2020.

Kontaktperson:

Edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no

Tlf. 922 27 970