Barne- ungdoms og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021. Ordningen skal blant annet bedre mulighetene for at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For ytterligere informasjon og søknad, se https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barn_og_ungdom/lavinntekt/ 

Søknadsfrist 4. desember 2021.

Gausdal kommunes kontaktperson:
Edel Klaape-Aasdal
Edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no
Tlf. 922 27 970