Barne- ungdoms og familiedirektoratet utlyser Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 . Ordningen skal blant annet bedre mulighetene for at flere barn og ungdom får delta på ferie- og fritidsaktiviteter.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For ytterligere informasjon og søknad, se https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Søknadsfrist 10.desember 2018

Kontaktperson:

Edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no

Tlf. 922 27 970