Hvorfor revisjon av planen?

Gjeldende kommunedelplan for Skei, ble godkjent av kommunestyret 17.10.2010. Arealbruken er også fastsatt gjennom gjeldende reguleringsplaner i området.

Kommunedelplanen nærmer seg 12 år, og utviklingen rundt reiselivsdestinasjonen har skutt fart de siste årene. Sammen med nytt lovverk og nye nasjonale føringer gir dette grunn til å revidere planen nå. Digitale kart og plandokumenter vil effektivisere og øke tilgjengeligheten til informasjonen. Oppdaterte bestemmelser og retningslinjer vil gi klarere rammer for tiltak og reguleringsplanarbeid, og vil være i tråd med gjeldende forventninger og lovverk planer av i dag må forholde seg til.         

Hva er et planprogram?

Forslag til program for planarbeidet skal i nødvendig grad klargjøre:

• Forhold som en tar sikte på å belyse i planforslaget med konsekvensutredninger

• Hvilke alternativer som skal vurderes

• Behovet for nødvendige utredninger

• Informasjon- og medvirkning, herunder særlige tiltak ovenfor spesielt berørte grupper.
 

Merknad til vedlagt forslag til planprogram

Et planprogram er en plan for planleggingen og må ikke oppfattes som et planforslag.

Hvis du for eksempel tenker at det mangler noe i oppstillingen av temaer som skal utredes kan du sende inn merknad om det.

Gjeldende kommunedelplan for Skei (2010)

Veiledning/spørsmål

Koronarestriksjoner gir utfordringer med hensyn på å gjennomføre informasjonsmøter og åpen kontordag. Ved behov for veiledning kan arealplanlegger Rigmor Myhre kontaktes, fortrinnsvis på e-post: rigmor.myhre@gausdal.kommune.no  På forespørsel vil vi også kunne gjennomføre veiledning for flere samtidig på en elektronisk plattform, for eksempel på Teams/Webinar.

Ord og begreper i arealplanleggingen

 

Innspill til planarbeidet

Samtidig med offentlig ettersyn av forslag til planprogram åpnes det nå for å komme med innspill til planarbeidet. Det står litt mer om våre forventninger til innhold i innspillene, særlig for innspill om endret arealbruk, i kapittel 6.1 i forslag til planprogram. Det er viktig at innspillene blir innsendt innen fristen for at arbeidsgruppen og konsulenten, på en helhetlig måte, kan begynne med konkrete vurderinger - og arbeidet med utarbeidelsen av planforslaget i henhold til forslag til framdriftsplan vist i kapittel 5.3 i forslag til planprogram.

Frist for merknader til forslag til planprogram OG for innspill til planforslaget er satt til fredag 9. april 2021.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet kan sendes som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

Høringsuttalelser blir ikke besvart, men blir vurdert samlet ved politisk behandling av planprogrammet. Innspill til planen blir vurdert ved politisk behandling av siling/innspillsvurdering - og eventuelt videre i planprosessen.