Formålet med planarbeidet er å legge til rette for 11 nye hyttetomter i tråd med kommunedelplanen for Nyseterkjølen og kjølen i Svatsum. Det legges ikke opp til noen fortetting innefor eksisterende hytteområde (E1 i delplanen), her stadfestes eksisterende situasjon. Etablerte hytter vil få samme bestemmelser som for nye.
 
Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 9. september 2020.
Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.
 
Utbygger holder åpent møte på Jadratun lørdag 11.07.2020 kl. 18.00, hvor de vil informere om planarbeidet og sine utbyggingsplaner.
 
Navn på vedlegg Vedlegg nummer 
Plankart 1
Bestemmelser 2
Planbeskrivelse 3
ROS-analyse 4
Helningskart 5
Planutvalgets behandling 6
Planskjema 7

Dokumentene ligger også på kommunens servicetorg.