Formål og dokumenter i høringsrunden:

Hovedformålet med planforslaget er å avklare framtidige utviklingsmuligheter for eksisterende hotelleiendom, eksisterende utleieenheter og ubebygde arealer langs Hotellvegen på Skei. I planen inngår også skiløyper, ombygging av Segalstadsetervegen og Vaskerikrysset. Eldre hytteområde mellom Torsdalsvegen og heisanlegget vurderes med hensyn til atkomst og utbyggingsmuligheter.

Dokumenter i høringsrunden:

  1. Varsling av oppstart av planarbeidet
  2. Planprogram
  3. Planinitiativ Thon Hotell
    Notat: Mulige vegløsninger
    Illustrasjonsplan
    Skisse vegalternativ
  4. Referat fra oppstartsmøte

 

Behandling i planutvalget 24.04.2020:

Vedtatt planprogram.