Der framgår det at kommunen har store økonomiske utfordringer, og det er benyttet betydelige midler av fond for å få saldert budsjett og økonomiplan. Kommunen vil etter dette ikke lenger ha disponible fondsmidler tilgjengelig.

Gausdal kommune vil som følge av dette være i en omfattende omstilling- og omstruktureringsprosess i årene fremover. For å kunne lykkes er kommunen avhengig av vilje og evne til både å planlegge økonomisk for årene fremover, og til å gjennomføre nødvendige tiltak. I rådmannens forslag går det fram at det  må tas strukturelle grep innenfor de store tjenesteområdene som skole, barnehage, helse- og omsorg. Nivået på tjenestene må videre vurderes innenfor alle sektorer. Endringer på inntektssiden forslås også.

De større strukturelle grepene som foreslås er:

  • Samle Forset, Fjerdum og Engjom skole på Fjerdum skole for å opprettholde kvaliteten i opplæringen og sikre rammer for forsvarlig drift.
  • Slå sammen Myra og Fjerdum barnehager ved Fjerdum barnehage (muliggjøres ved utbygging ved Fjerdum skole)
  • Styrke hjemmetjenesten ved å legge ned 10 sykehjemsplasser i 2016, og videre vurdere ytterligere styrking av hjemmetjenesten, hverdagsrehabilitering og muligheten for å tilby flere heldøgns omsorgsboliger, ved å bygge om ved sykehjemmene.

Gausdal kommune skal levere tjenester med riktig kvalitet og mottakerne skal oppleve at de får god service. Vi må vri fokus og satse på utvikling og innovasjon for å møte innbyggernes behov (mål) på nye måter. Målet er at kommunen igjen skal få en bærekraftig økonomi – med handlingsrom - som gjør at velferdstjenestene sikres for fremtiden. For å få det til fremmes det forslag som helt sikkert vil vekke debatt. En slik debatt ønsker rådmannen velkommen.

Et budsjett skal være helhetlig. Det innebærer at ulike hensyn og argumenter må veies opp mot hverandre, og opp mot overordnede prioriteringer, på tvers av alle planområder. Rådmannen opplever at vi i Gausdal kommune har kommet langt når det gjelder å ha et slikt helhetligperspektiv. Det er likevel ikke tvil om at vi fremdeles har et utviklingspotensial. Ikke minst må vi jobbe videre med å se tiltak i ulike tjenester i sammenheng.

Videre prosess:

Rådmannen legger frem sitt forslag 06.november
Politisk prosess:  
Budsjettkonferanse for kommunestyret 06.november
Arbeid i partigruppene.
Administrasjonen er tilgjengelig for deltakelse i gruppemøter m.v.
Hele perioden.
Formannskapets budsjettbehandling og innstilling  17. november
Budsjettet er ute til offentlig ettersyn – minst 2 uker Fra 18. november
Arbeidsmiljøutvalget 01. desember
Kommunestyrets behandling 10. desember