Etter å ha foretatt pliktige strykninger av bruk av disposisjonsfond med 11,7 mill. kr, ble resterende mindreforbruk på 12,9 mill. kr avsatt til kommunens disposisjonsfond. Avlagt regnskap går dermed i balanse.

Det regnskapsmessige mindreforbruket har sammenheng med flere forhold, men følgende hovedårsaker nevnes:

  • Økte inntekter fra skatt og inntektsutjevning med 12 mill. kr
  • Økt rammetilskudd med 6 mill. kr, dekker blant annet økte utgifter til korona-pandemien med 4,6 mill. kr
  • Økt utbytte med 2,8 mill. kr
  • Lavere utgifter til barneverntjenesten 2,6 mill. kr
  • Høyere strømutgifter med 7,2 mill. kr
  • Mottatt refusjon etter forlik med 1,7 mill. kr

Nærmere forklaringer og analyser vil komme i kommunens årsberetning og årsmelding. Disse dokumentene er forventet klare i løpet av mars.

Her finner du lenke til årsregnskapet for 2022