Gjeldende plan finner du her.


Det er ikke satt noe krav til hvordan TS-plan skal behandles eller forankres i plansystemet. Kommunens målsetting har vert å utarbeide en praktisk retta temaplan som støtter de formelle krava til blant anna å kunne søke om midler til trafikksikringstiltak. Foreløpig skal planen vedtas som en kommunal temaplan for trafikksikkerhet. Senere vil den eventuelt kunne implementeres som en del av kommunens plansystem.

Tidsperspektivet for revisjonen er 2017 – 2021, og ved denne revisjonen ønsker vi fokus på den praktiske tiltakssiden i planen. Mål og strategier for kommunens trafikksikkerhets arbeid og som er nedfelt i gjeldede plan er fortsatt oppdaterte og aktuelle. Det har imidlertid skjedd tekniske endringer som gjør det naturlig å se på tiltaksdelen i plandokumentet.  Ved denne revisjonen ønsker vi spesielt fokus på:
•    Holdningsskapende arbeid generelt – gjør vi de rette tingene og ting riktig?
•    Hvordan sikre trygg og gode trafikkforhold for barn og unge?
•    Hvilke fysiske tiltak og grep bør gjennomføres for å øke trafikksikkerheten langs vegene i Gausdal?

Vi gjennomfører egne prosesser spesielt i forhold berørte enheter som barnehager/skoler og regionale trafiksikkerhetsinstanser
Vi ønsker innspill og kommentarer til den forestående revisjon innen 10.oktober 2016 til følgende adresse:

Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Epost: postmottak@gausdal.kommune.no