NYTT: Forskriftsendring om naturskadeerstatning: Det er nå tilstrekkelig med ETT anbud for kostnad over 100 000 kroner. Ved antatt gjenopprettingskostnad under 100 000 kroner, kan kostnadene dokumenteres med og egenoppgave og bildedokumentasjon (tidligere var grensa 50 000 kroner).

Informasjon fra Statsforvalteren om opprydding

  • Avfall etter flommen som privatpersoner samler opp, er husholdningsavfall. Kommunen har plikt til å ta imot, og dette leveres på Miljøstasjonen på Segalstad Bru.
  • Avfall som næringsdrivende (herunder gardsbruk) samler opp, er næringsavfall. Dette skal leveres til godkjent avfallsanlegg eller gjennomgå gjenvinning. Mindre mengder kan leveres på Miljøstasjonen på Segalstad Bru, ved større mengder kontakt Glør for å avtale hvordan levering kan skje.
  • Gras og rundballer som ikke egner seg til fôr, er næringsavfall. Dette er organisk avfall som kan behandles på egen eiendom ved kompostering. Det bør tilsettes strukturmateriale og rankene vendes for å få tilfredsstillende omdanning av det organiske materialet. Kan ikke legges på elvekanten eller slik at elva tar tak i det ved ny flom.
  • Innsamling av fôr og rundballer fra flere eiendommer for felles behandling/kompostering krever tillatelse fra Statsforvalteren.
  • Tørt rydningsvirke o.l. i mindre mengder kan brennes på den enkelte eiendom innenfor unntaket for vanlig forurensning fra jordbruket (sjå vegledning under treavfall nedenfor). 
  • Rein landbruksplast skal sorteres ut og leveres til materialgjenvinning. Dette er gratis.
  • Om kommunens rolle er det vist til uttalelse fra Miljødirektoratet om at kommunene ikke har plikt til å rydde opp i forsøpling hvor det ikke kan pekes på en ansvarlig. Kommunene må selv vurdere hvilke tiltak som er hensiktsmessig å iverksette lokalt etter ekstremværet.
  • Landbrukskontoret arbeider med et opplegg sammen med faglaga i landbruket.

Treavfall 
Store mengder treavfall ligger igjen langs elva og på jorder. Kommunen ser det hensiktsmessig at dette behandles på samme måte som i punktet om tørt trevirke ovenfor. Slikt virke kan samles på den enkelte eiendom og plasseres slik at det kan ligge usjenert fram til det har tørka, for deretter å brennes. Virket bør ligge minst ett år før det brennes. Slik brenning må skje i henhold til Lokal forskrift om åpen brenning m.v. Det må meldes fra til brannmyndigheten på skjema som du finner på følgende link: https://gloskjema.no/lillehammer/sd/skjema/LKO029/ (innlogging ikke nødvendig). Det er krav om minst 100 meter avstand til bebyggelse og offentlig veg. Eventuell søknad om dispensasjon fra avstandskravet kan sendes på e-post til: postmottak@gausdal.kommune.no Oppgi avstand til bebyggelse og offentlig veg, og marker på et kartutsnitt hvor og når det skal brennes.

Uttak av lausmasse fra elva 
Det er ikke tillatt å ta ut masse fra elva uten tillatelse. Dersom en grunneier likevel ønsker å gjøre dette, så må det sendes to brev (e-post er greit):

  • Melding til NVE i henhold til vassressurslova §12 om å ta ut den massa som er attlagt i elva ved siste hendelse (flom). Frist for gjennomføring 3 år etter flommen.
  • Søknad til Innlandet fylkeskommune i henhold til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.

Kommunen har laga en mal for slike henvendelser, og kan bistå med dette. Kontakt Jon Sylte tlf. 950 36 936 e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

Det må søkes for hver enkelt grunneier, og grunneieren må bekoste uttaket sjøl, eventuelt i samarbeid med entreprenør. Unntaket er dersom det er behov for denne massa i et tiltak der det søkes om naturskadeerstatning. Da kan den som har skaden ta kostnaden med nødvendig masseuttak med i sin søknad om naturskadeerstatning.

Dersom uttatt masse brukes til å heve jordet eller lage flomvoll innafor kantsona, vil i utgangspunktet ikke kommunen kreve egen behandling etter jordlov eller plan- og bygningslov, i den spesielle situasjonen etter «Hans» - men det må sendes en e-post om planlagt tiltak til postmottak@gausdal.kommune.no for vurdering.

Bistand fra NVE 
NVE har sendt ut eget brev til kommunene om hvilke tiltak de kan bistå i. Dette gjelder saker der bebyggelse, særlig bolig, er trua eller skada. Da kan det søkes NVE om bistand til gjennomføring av tiltak. Slike saker meldes til kommunen, og kommunen må stå som søker overfor NVE. NVE prioriterer ikke tiltak som gjelder sikring eller reetablering av jordbruksareal eller skader på offentlig infrastruktur.

Naturskade 
Søknad om naturskadeerstatning søkes direkte til Landbruksdirektoratet via Altinn. Fristen for å søke er 3 måneder etter at skaden skjedde. Det må være vedlegg om kostnad, bilde og kart. Kostnaden med å reparere skaden må være oppgitt (takst, anbud fra entreprenør, eller egenoppgave ved skader under kr. 100 000). Er ikke dette klart på søketidspunktet, så legg ved et vedlegg der du skriver at kostnaden ettersendes. Det har vært fokus på at bruksverdien må stå i forhold til skadeomfanget for å få full erstatning. Det er imidlertid ikke egen rubrikk eller krav om vedlegg som dokumenterer bruksverdien. Kommunen har fått opplyst at det kommer tilbakemelding fra Landbruksdirektoratet om å begrunne bruksverdien bedre dersom det synes stor differanse mellom kostnad med utbedring av skaden og objektets verdi.

Tilskudd ved produksjonssvikt 
Mistanke om produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker skal meldes til kommunen uten ugrunnet opphold. Melding skal gjøres via Landbruksdirektoratet sine sider og Altinn.

For å nå opp i ordningen og bli berettiget tilskudd, må avlingen i skadeåret være mindre enn 70 % av gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen. Årsaken til produksjonssvikt må være av klimatiske årsaker en ikke kan forsikre seg mot. Det er kun produksjonssvikt på fulldyrket eller overflatedyrket jord som inngår i ordningen. Søknad sendes elektronisk via Landbruksdirektoratet sine nettsider og Altinn. Søknadsfristen er 31. oktober. Dokumentasjon som skal legges ved søknaden er skade og skadeårsak (gjerne bilder), avling i skadeår og avling siste fem år før skadeåret (gjelder ikke vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr).

 

Boligforsikring 
Etter naturskadeforsikringsloven er bygninger og innbo som er forsikret mot brannskade også forsikret mot naturskade. Ved forsikring av bygning og innbo/løsøre vil du også automatisk være dekket for naturskade. 

Når bolig eller fritidshus er forsikret omfattes også tomt inntil 5 dekar rundt den forsikrede boligen eller fritidshuset. Gjenstander som campingvogn, motorvogn, biltilhenger og småbåt samt gjenstander i disse, omfattes ikke av naturskadeordningen, men dekkes eventuelt av ordinær forsikring. Dersom du har fått en naturskade på forsikret eiendom og/eller løsøre, ta snarest kontakt med ditt forsikringsselskap.