Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  i Gausdal kommune skal ha følgende sammensetning:

  • 3 faste medlemmer og 1 varamedlem som representerer de eldre i kommunen.
  • 3 faste medlemmer og 1 varamedlem som representerer personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen.
  • 1 politikerrepresentant og 1 varamedlem som velges blant kommunestyrets medlemmer.

Hvem kan sitte i rådet:

Et bredt sammensatt råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse vil være til stor nytte i årene som kommer der vi blir mange flere eldre.

Flertallet av medlemmene som representerer de eldre skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Kommunestyret velger formelt medlemmer og varamedlemmer til rådet.

Forslaget  må inneholde:

  1. Navn og kontaktinformasjon for personen/organisasjonen som foreslår-
  2. Navn og kontaktinformasjon på den som foreslås.
  3. Begrunnelse for hvorfor man mener den foreslåtte er en god kandidat. 

 

Forslaget sendes via e-post eller brev

Forslag til kandidater kan sendes på e-post : postmottak@gausdal.kommune.no eller via brev : Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

 

Frist for å sende forslag på kandidater er 1.9.2023.