Avhengig av temperaturen fremover så kan det også være økt fare for skader ved store vannmengder. 

Se tips for rens av stikkrenner og avløpGrunneiers ansvar
I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder. Gausdal kommune oppfordrer derfor alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

  • Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk stå
  • Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved eventuell flom
  • Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
  • Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk
  • Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk kan bli tatt ved eventuell flom
  •  Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
  •  Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
  • Ta kontakt med kommunn dersom det er noe som er uklart

Kommunens ansvar
På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også kommunens ansvar å sørge for tilsyn av flomsikringsanlegg der NVE har gitt støtte.

Følg med varslene på varsom.no og værvarslene.