Hovedformål for planen er å legge til rette for bygging av boligblokker med private leiligheter. Det er avsatt areal til aktivitets- og oppholdsområder (møteplasser), felles parkering m.m. Det er gang- og sykkelveg langs Gausa.

Plandokumenter

  1. Vedtatt Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse
  4. ROS-analyse
  5. Illustrasjonsplan
  6. Sol/skyggeanalyse
  7. Støyfaglig utredning
  8. Sjekkliste naturmangfoldloven
  9. Særutskrift

 

Frist for å klage på vedtakene er satt til 05.06.2020. Klagen, som må være begrunnet sendes: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no