Orientering:

Orientering om fritidsboligsektoren, ved representant fra Skeikampen Eiendom AS,
Ola Idar Løkken, styreleder.

 

Kort om sakene og resultatet av behandlingen:

Omlegging av rabattsystemet for igangsatte bompengeprosjekt
Denne saken har tidligere vært behandla to ganger. Kommunestyret gjorde da vedtak om å beholde dagens rabattsystem for bompengeinnkreving på fv. 255 Gausdalsvegen. Statens vegvesen har nå oversendt nytt forslag til takst- og rabattsystem for Gausdalsvegen. Takstene er justert slik at ingen betaler mer enn etter dagens system med maksimal rabatt. Dagens ordning med forskuddsbetaling opphører. Ordningen blir lik for alle bomselskap i hele landet. Kommunestyret vedtok å godkjenne nytt takst- og rabattsystem.

Rapportering i henhold til finans- og gjeldsreglementet
Rapporteringen til kommunestyret er i tråd med kommunens vedtatte reglement for finans- og gjeldsforvaltningen. Det rapporteres fast tre ganger i løpet av året på hvordan kommunens likvider forvaltes, og tilsvarende for låneporteføljen. Eventuelle avvik fra reglementet skal framgå. Saken ble enstemmig vedtatt.

Ny / fornyet strategi for interkommunalt samarbeid

Kommunene i Lillehammerregionen har samarbeidet gjennom mange år. Rundt år 2000 ble grunnlaget for 3:1-samarbeidet lagt, under mottoet:” Hva har vi tre av som vi kan klare oss med en av?” Årene har gått, og den tydelige strategien er ikke så tydelig lenger, verken politisk, administrativt eller faglig. Interkommunalt samarbeid er derfor satt på dagorden igjen, for å sikre en strategisk tilnærming til valg som må gjøres. Ny strategi inneholder blant annet: · Visjon · Hovedmål · Strategier · Et årshjul for styring, utvikling og kontroll av interkommunalt samarbeid · Skisse til en handlingsplan for interkommunale samarbeid (plan for gjennomføring). Ny strategi for interkommunalt samarbeid for kommunene Gausdal, Lillehammer og Øyer ble vedtatt. Visjonen som er valgt er: «Lillehammerregionen vinner på godt samarbeid.»

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen - høring
I tillegg til transportløsninger knyttet til E6 og jernbanen, omhandler strategien tema som · å utvikle attraktive steder og grønne reiser · å prioritere framtidig vekst til noen utvalgte regionale byer og tettsteder · gode og stabile lokalsamfunn skal opprettholdes også utenfor prioriterte regionale vekstområder · utvikling av steder som «Regionale reiselivsdestinasjoner.» Gausdal kommunestyret gir en lang høringsuttalelse, som konkluderer med følgende: På bakgrunn av at jernbane og togtilbud er den enkeltfaktoren som i størst grad vil påvirke framtidig utvikling, må Intercity-tiltakene ha høyest prioritet. Gausdal kommune ønsker å bli en aktiv part i neste fase av Mjøsby-samarbeidet.

Temaplan for barn og unge
Temaplan barn og unge skal være et styringsdokument, - som grunnlag for daglig arbeid, som forankring av satsinger, og for saker til politisk behandling som påvirker barn og unge. Planen følges opp i forbindelse med den årlige behandlingen av strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Det er ikke lagt opp til at temaplanen rulleres som egen plan, men legges til grunn for arbeidet med ny kommuneplanens samfunnsdel. Tjenestekomiteen har hatt en lang og grundig prosess, med både innspillsrunder/mange møter. Kommunestyret vedtok planen enstemmig. Planen har disse 7 innsatsområdene: 
 

Temaplan barn og unge

Ny fjellov – høringsuttalelse
Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring forslag til ny fjellov. Lovforslaget tar sikte på å slå sammen fjelloven og statsallmenningsloven til en ny fjellov og at de lokale fjellstyrene bl.a. skal overta skog- og virkesrettsforvaltningen i de statsallmenningene som har virkesrett. Formålet med lovforslaget er forenkling og en tydeliggjøring av myndighetsforholdet i statsallmenningene. Statskog SF blir mer rendyrket som grunneier i statsallmenningene. Gausdal kommunestyret vedtar i høringsuttalelsen å støtte hovedlinjene i lovforslaget, men påpeker at kommunenes rolle i statsallmenningsforvaltningen må styrkes, og at ansvarsforholdet mellom bl.a. kommunen, fjellstyret og grunneier Statskog SF må klargjøres. Gausdal kommune mener det viktig at de gamle bruksrettene i statsallmenningene stadfestes, og at allmenningsretten kan utvikles i takt med endringene i landbruket og samfunnet ellers. Det er 16 konkrete punkter i Gausdal kommunes høringsuttalelse.