Formålet med planen er å få en helhetlig oversikt over verdifulle naturområder og arter i Gausdal kommune og at planen blir et styringsverktøy for kommunen. Planen legger hovedrapport fra naturpanelet i FN (2019) til grunn for hva som er trusler mot naturmangfoldet. Dette er utgangspunktet for de fem målene i planen, med tilhørende forslag til tiltak.

Høringsinnspill sendes til:
E-post: postmottak@gausdal.kommune.no
Post: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Høringsfrist: 30.05.2023

Se temaplanen her