Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opptenning av ild utendørs

Generelt om tjenesten

Tema

- Natur og miljø

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

REVIDERT FORSKRIFT OM ÅPEN BRENNING OG BRENNING AV AVFALL I SMÅOVNER I GAUSDAL KOMMUNE.

§ 1 Formål

Formålet med denne forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer i kommunen som følge av åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

§ 2 Virkeområde

Denne forskriften gjelder åpen brenning og brenning av avfall i småovner innenfor kommunens grenser.

§ 3 Definisjoner

I denne forskrift menes med:

a) Åpen brenning: all brenning som skjer utendørs

b) Småovner: forbrenningsovner som ikke har tillatelse fra Statens forurensningstilsyn eller fylkesmannen eller er tillatt etter statlige forskrifter etter forurensningsloven.

§ 4 Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Åpen brenning og brenning av avfall i småovner er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5.

§ 5 Unntak fra forbudet

Følgende brenning skal likevel være tillatt:

1. åpen brenning på grillinnretninger, utepeiser og kaffebål,

2. brenning av avfallstrevirke i vedovn, med unntak av impregnert og malt trevirke,

3. brenning av avispapir og liknende i vedovn hjemme eller på hytta,

4. St. Hansbål, (avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale osv. skal ikke brennes på St. Hansbål).

5. ranke- og flatebrenning i skogbruket.

6. vårbrenning av halm i landbruket og brenning av tørt rydningsvirke, (greiner m.m.) fra beiter og innmark og kantsoner rundt jorder, når avstanden til annen bebyggelse, offentlig veg og friareal er større enn 200 meter.

I følge brannlovgivningen er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september uten særskilt samtykke. Planlagt brenning skal meldes brannvernmyndigheten på forhånd.

§ 6 Dispensasjon

Rådmannen eller den han bemyndiger, kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter søknad.

§ 7 Tilsyn

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift overholdes.

§ 9 Straff

Overtredelse av denne forskrift kan medføre straffeansvar jfr. Forurensningslovens § 78.

§ 10 Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1 måned etter kunngjøring i Lovtidene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
aaa

Lover og forskrifter

Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet og § 8-2 Bruk av ild utendørs.

Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

___

Skjema

Saksbehandling

___

Andre opplysninger

 

 

 

Oppdatert:2018-03-12 10:45
Gyldig fra2018-03-12