Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tjenester A-Å


En del tjenestebeskrivelser er lenket til skjema.

Skjemaer merket "***" er elektronisk skjema du kan fylle ut på internett og sende inn elektronisk. Ved å logge deg inn kan du opprette din egen brukerprofil. Dette gir deg blant annet tilgang til å mellomlagre skjemaene dine før du sender dem inn til oss.
I løpet av året vil flere skjema bli tilgjengelig på samme vis.A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Avløserordningene i jordbruket
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avlastning
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei

B
Barnehageplass
Barselgrupper
Brukerstyrt personlig assistanse
Brukermedvirkning i skolen
Bostøtte
Barnehage - etablering og drift
Barnehage – et trygt og godt barnehagemiljø
Besøkshjem/Å være besøkshjem
Bibliotek
Bofellesskap for eldre med bemanning
Bolig - bygging av ny
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Brannvern og tilsyn
Bruksendring
Bygdeutviklingsmidler
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til tilpasning

D
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak
Driftsbygning i landbruket
Den kulturelle skolesekken
Dagmamma - godkjenning
Digital postkasse
Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eierseksjonering/reseksjonering
Elevenes fysiske skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet
Eiendomsskatt - begjæring om omtaksering av eiendom
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

F
Film og video - konsesjon for framvisning
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Forhåndskonferanse
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning/melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fastlege
Fysioterapi
Forliksråd
Fri rettshjelp
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Farlig avfall

G
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Gjødsling av skog - tilskudd
Grensejustering
Gravferd
Gravplass

H
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmehjelp
Helsestasjon
Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere
Hjemmesykepleie
Hverdagsrehabilitering
Helsestasjon for ungdom
Hjemmeundervisning

I
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og/eller sosialtjenester
Innbyggerinitiativ
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skadeerstatning
Kommunal planlegging - medvirkning
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram - NAV
Karakterer - klageadgang
Kommunal bolig
Kulturskole - opptak
Kommunal garanti for lån
Kommunalt lån (sosiallån)

L
Landbruksvei - bygging
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen
Landbrukseiendom - deling
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Midlertidig husvære

N
Nabovarsel
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nydyrking av arealer til jordbruksformål

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Oppmålingsforretning
Ordensreglement i grunnskolen
Omsorgsstønad
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Personvernombud
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Pleie i livets sluttfase
Praktisk bistand - Hjemmehjelp

R
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reklameskilt - skilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Returordninger for avfall
Rådgiving i skolen
Rusmiddelmisbrukere - tiltak

S
Skolestart
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Spesialundervisning i grunnskolen
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet - Mobbing
Skolebytte
Skogplanting - tilskudd
Samlivskurs
Sammenslåing av eiendom eller festegrunn
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skogfond
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Statlige spillemidler til idrettsformål
Startlån bolig
Skolefritidsordning (SFO)
Skoleskyss
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Støttekontakt
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Salgsbevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

T
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Tannhelsetjeneste
Tilskudd til drenering - søknad
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Tuberkuloseundersøkelse
Tekniske hjelpemidler - utlån
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Vald - godkjenning
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vannforsyning - drikkevann
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp
Økologisk landbruk - direkte tilskudd