Om adressering

En offisiell adresse består av et vegnavn, et husnummer og eventuelt en bokstav. Dersom det er flere boenheter som har samme inngangsdør har hver boenhet i tillegg et bruksenhetsnummer (ofte kalt bolignummer)

Adressene skal være i stigende rekkefølge langs en veg, med partall på den ene siden av vegen og oddetall på den andre siden.

Saksgang ved tildeling eller endring av adresse.

Det er kommunens oppgave å tildele eller endre offisielle adresser. Dette gjøres etter matrikkelloven § 21 og matrikkelforskriften §§ 50-54.

Dersom det er snakk om en ny veg, eller en eksisterende veg som skal få nytt navn, må vegen først tildeles et nytt navn. Selve vegnavnet blir vedtatt av kommunen etter en prosess i henhold til stednavnsloven. 

Når vegen har fått et navn starter selve adresseringen. Prinsippene for adressering er i korte trekk som følger:

  • Alle godkjente boenheter som har egen inngang skal ha egen adresse.
  • Inngangen skal ha adresse til den vegen den har adkomst fra.
  • Husnummer skal tildeles i stigende rekkefølge. Dersom bokstav benyttes, skal disse tildeles i alfabetisk rekkefølge.
  • Det benyttes oddetall på høyre side og partall på venstre side.

Basert på disse prinsippene vil kommunen sende ut et forslag om adressering til de som blir berørt. De berørte får så en frist på seg til eventuelt å gi tilbakemeldinger/forslag til bedre løsninger. Eventuelle tilbakemeldinger blir så vurdert av kommunen før det gjøres et endelig vedtak om adressering.

Når adresseringen er vedtatt av kommunen registreres denne i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Folkeregisteret blir automatisk oppdatert med de nye adressene. Offentlige institusjoner, banker, forsikringsselskaper, kraftselskaper mv benytter adressene som ligger i folkeregisteret.

Vegnavnskilt

Det er kommunens ansvar å sette opp vegnavnskilt. I tillegg vil det av og til være hensiktsmessig å sette opp henvisningsskilt ved stikkveger. Formålet med henvisningsskilt er å gjøre det enklere å få oversikt over hvilke adresser som ligger i stikkveger eller for å henvise til en adresse som ligger et stykke unna den navngitte vegen.

Husnummerskilt

Husnummerskilt er viktig for at det skal bli enkelt å finne fram til en konkret adresse. Det er eiers ansvar at husnummerskilt blir satt opp på bygning/inngang slik at det blir enkelt å finne fram. Kommunen anbefaler at husnummerskiltet utformes slik at det er stort nok til å kunne leses fra vegen, og at det har en god kontrast mot bygningens farge.

Husk at husnummerskiltet er der for at utrykningspersonell, drosjer, vareleveranser og besøkende skal kunne finne fram fort og enkelt.