Samarbeidet om brannvesen mellom Lillehammer, Gausdal og Øyer omfatter også feiervesenet.
Feierseksjonens skal sikre at fyringsanlegg er intakte, virker som forutsatt og ikke forårsaker brann eller andre skader.
Dette gjøres gjennom:
  • feiing og tilsyn med fyringsanlegg
  • veiledning til huseier om retting av feil og mangler
  • motivasjon- og informasjonstiltak om brannfaren ved fyring

Feierseksjon består av 9 årsverk forå ivareta de pålagte oppgavene.

Seksjonsleder Geir Wangen Tlf. 61 10 52 77 Mob.91 31 94 60  E-post: geir.wangen@lillehammer.kommune.no
Postmottak ved tilbakemeldinger og spørsmål: brannforebyggende.postmottak@lillehammer.kommune.no
 
Besøksadresse:
Lillehammer brannstasjon
Lars Skrefsrudsgate 6
2615 Lillehammer
 
Postadresse:
Lillehammer Region brannvesen
Lillehammer kommune
Postboks 986
2626 Lillehamme

Installasjon av ildsted

Alle nyistallasjoner og vesenlig endringer av ildsterer må meldes feierseksjonen. Dette for å bli registrert i våres database og inngå  i  feie- og tilsynsordningen.
Kontrollerklæring  sendes ved bruk av elektronisk skjema som du finner her, dette sendes automatisk til feierseksjonen.
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke sertifiserte montører/entreprenører til dette arbeidet. Oversikt finner du her!
 
Trykk her for kontrollerklæring for gass (Under utarbeidelse).

Takstige

For att feieren skal kunne utføre sitt arbeide på en trygg og sikker måte er det krav att boligeier monterer takstige. Se informasjon her!


Feiing og tilsyn med fritidsboliger

Ny sentral forskrift om brannforebygging iverksatt 1.jan 2016 endrer det forebyggende arbeid som feiertjenesten gjør. Heretter skal alle bygninger som kan huse mennesker, gjøres til gjenstand for en risikovurdering i forhold til brannsikkerhet og vies oppmerksomhet fra brannvesenenes forebyggende avdelinger iht. dette. Dette betyr at alle fritidseiendommer skal inn i brannvesenets forebyggende arbeid og ta sin del av kostnadene med dette.
Det er et mål for norske myndigheter med færre branner og færre omkomne som følge av brann. Feierens oppgaver blir derfor rettet inn mot tilsyns- og opplysningsvirksomhet med hjemmebesøk. I tillegg til fyringsanlegg, vil feierens oppgaver bestå av kontroll med varslings- og slokkeutstyr, rømningsveger og en vurdering av den totale brannsikkerheten på eiendommen. 
Omlegging av feiertjenesten etter ny forebyggende forskrift fra 1. jan.2016 medfører naturlig nok publikumshenvendelse om hva tjenesten vil bestå av framover mht. feiehyppighet og feie- og tilsynsgebyr.
Frekvensen legges opp til en behovsprøving og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget.

Spørsmål: brannforebyggende.postmottak@lillehammer.kommune.no

Geir Wangen
Seksjonsleder Feier
geir.wangen@lillehammer.kommune.no
Lillehammer Region Brannvesen
Tlf. 61 10 52 77  Mobil: 91319460


Gebyr

Feie – og tilsynsgebyr gir muligheter for tanker og misforståelser. Publikum og andre tror som oftest at gebyret er en betaling for utført feiing/tilsyn. Det er feil. Feie - tilsynsgebyr er et årlig gebyr som kommunene ilegger med bakgrunn i forskrift om brannforebygging, for å kunne holde en oppegående tjeneste etter brannlovgivningen. Forskriftene pålegger kommunene å drive tjenesten etter selvkostprinsippet der brukerne av tjenesten skal betale gebyr i henhold til dette.

Alle henvendelser om feiing, tilsyn og gebyr kan rettes direkte til Lillehammer region brannvesen.

Feiing og boligtilsyn satser eksklusive mva.  pr. år.

  2018 2019 Økning
Feieavgift, pr. pipeløp kr. 410,-  kr. 410 ,- 0,0 %  
Tilsyn gassfyringsanlegg  kr. 300 ,- kr. 300,-  0,0 %  
Søknad om salg av fyrverkeri kr. 1800,- kr. 1800,- 0,0 %

Øvrige tjenester utført av feiervesenet betales etter medgått tid og følgende timepris kr. 547,- u. mva.

Fritak for feiie og tilsynsavgift

Unntaksvis kan det søkes om fritak for feiing og tilsyn, da skal ildsted være fjernet og/eller pipe være plombert.
Søknad her!

Gode råd og tips!