Kommunestyret: I utgangspunktet er all kommunal beslutningsmyndighet (med noen få unntak) tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan i stor utstrekning delegere fullmakt til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon. I praksis er kommunestyrets oppgaver derfor konsentrert rundt overordnete og prinsipielle spørsmål. Kommunestyret har 23 medlemmer.

Formannskapet  er kommunens driftsstyre og har beslutings- eller innstillingsmyndighet i en rekke saker som angår kommunens daglige drift.  Formannskapet skal også legge frem forslag til økonomiplan (4 år) og årsbudsjett for kommunestyret.   I Gausdal fungerer formannskapet i tillegg som kommuneplanutvalg og valgstyret. Formannskapet har 7 medlemmer. Formannskapet  har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene, som fremgår av dialogprosess for Gausdal kommune

Kontrollutvalget  er kommunens kontrollorgan og har blant annet ansvar for å følge opp kommunens økonomiforvaltning og rutiner på en rekke områder, inkl. oppfølging av politiske og andre vedtak (forvaltningsrevisjon).  Kontrollutvalget fremmer saker direkte til kommunestyret, blant annet i forbindelse med kommunens årsregnskap. Kontrollutvalget har 5 medlemmer.

Planutvalget er kommunens utvalg for plansaker, samt klageorgan for administrative vedtak etter plan- og bygningsloven. Planutvalget har 5 medlemmer.

Politiske arbeidsutvalg velges av kommunestyret og består av inntil 5 kommunestyrerepresentanter, inkludert ordfører eller varaordfører.

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte og som ikke naturlig faller inn under arbeidsmiljøutvalgets virkeområde. Partssammensatt  består av formannskapet og 2 arbeidstakerrepresentanter. Utvalget  har 9 medlemmer.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse  er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Rådet har  7 medlemmer.

Ungdomsråd er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Rådet har 9 medlemmer.

Politisk organisasjon