Kommunestyret: I utgangspunktet er all kommunal beslutningsmyndighet (med noen få unntak) tillagt kommunestyret. Kommunestyret kan i stor utstrekning delegere fullmakt til underliggende utvalg, ordfører og administrasjon. I praksis er kommunestyrets oppgaver derfor konsentrert rundt overordnete og prinsipielle spørsmål.

Formannskapet  er kommunens driftsstyre og har beslutings- eller innstillingsmyndighet i en rekke saker som angår kommunens daglige drift.  Formannskapet skal også legge frem forslag til økonomiplan (4 år) og årsbudsjett for kommunestyret.   I Gausdal fungerer formannskapet i tillegg som kommuneplanutvalg.

Kontrollutvalget  er kommunens kontrollorgan og har blandt annet ansvar for å følge opp kommunens økonomiforvaltning og rutiner på en rekke områder, inkl. oppfølging av politiske og andre vedtak (forvaltningsrevisjon).  Kontrollutvalget fremmer saker direkte til kommunestyret, blandt annet i forbindelse med kommunens årsregnskap.

Tjenesteutvalget  skal primært arbeide med forberedende behandling av saker til kommunestyret. Kommunestyret og formannskapet kan gi utvalge utredningsoppdrag.
I tillegg har utvalg anledning til å følge opp pågående prosesser, blant annet gjennom orienteringer fra rådmannen.
Tjenesteutvalget kan behandle saker som omfatter hele spekteret av kommunens tjenestetilbud. Utvalget skal sørge for medvirkning fra innbyggere i saker der det er hensiktsmessig gjennom at utvalget vedtar en prosess for arbeidet.
Tjenesteutvalget har ansvar for årlige dialogmøter for planområdene, som fremgår av dialogprosess for Gausdal kommune

Planutvalget er kommunens utvalg for plansaker, samt klageorgan for administrative vedtak etter plan- og bygningsloven.

Klageutvalget er kommunens klageorgan etter forvaltningsloven § 28, og endelig klageorgan i saker der annet klageorgan ikke fremgår av lov eller kommunens delegeringsreglement. Klageutvalget er klageorgan for enkeltvedtak fattet med hjemmel i kommunelovens bestemmelser og rådmannens delegerte vedtak der ikke annen klageinstans følger av særlov, med unntak av plan- og bygningsloven. Klagenemnda er ikke klageinstans for vedtak fattet av kommunestyret. For vedtak truffet med hjemmel i særlov følges særlovens klageordning og disse saker behandles ikke av klagenemnda.

Partssammensatt utvalg behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte og som ikke naturlig faller inn under arbeidsmiljøutvalgets virkeområde.

Politisk organisasjon

Politisk organisasjonskart