Kommunedirektøren er i følge Kommunelovens § 23 den øverste leder for den kommunale organisasjonen:

 • Kommunedirektøren har ansvar for at de tjenestene som ytes til befolkningen er i tråd med den lovfestede / vedtatte kvaliteten på tjenestene og innenfor de økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter.
 • Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommunedirektøren skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.
 • Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale organer med unntak av kontrollutvalget.

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har kommunedirektøren med seg to kommunalsjefer. Rådmannsteamet bidrar i fellesskap til å utvikle og drive kommunen, men har også en viss arbeidsdeling. Alle enhetsledere er knyttet til en kommunalsjef eller kommunedirektøren. Rådmannsteamet har ansvar for oppfølging av ledernettverk.

Kommunedirektør Rannveig Mogren

Kommunedirektør Rannveig Mogren
Foto: Kirsti Hovde

Kommunedirektøren overordnede ansvarsområder:

 • Kommuneplanlegging
 • Arbeidsiverstrategi, organisasjon og medarbeidere
 • Styrings- og kvalitetssystem, internkontroll
 • Lederutvikling
 • Beredskap
 • Regionrådet for Lillehammerregionen, og regional rådmannsgruppe
 • Politisk ansvarsområde: formannskapet og kommunestyret, komiteer  
 • Helse og mestring

Kommunalsjef Harald Landheim, overordnede ansvarsområder:

 • Habilitering
 • Rehabilitering og legetjenesten
 • Tekniske tjenester   
 • Landbruk (vertskommuneansvar)
 • Økonomi
 • Politisk ansvarsområde: Planutvalget

Kommunalsjef Cathrine Furu, overordnede ansvarsområder:

 • Skole
 • Barnehage
 • Familie og inkludering
 • Kultur og fritid
 • Kirke  
 • Service og sentrale støttefunksjoner
 • Regionalt IKT-styre
 • Politisk ansvarsområde: komiteer

Enhetslederne
Enhetslederne i Gausdal kommune er, sammen med kommunedirektøren, ansvarlig for kommunens totale resultat og for å opprettholde kommunens omdømme om å framstå som kvalitetsbevisst, serviceorientert og åpen overfor innbyggere, ansatte og samarbeidsparter. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / internkontroll / HMS og medarbeiderne i sin enhet.

Enhetslederne:

 • har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig brukeren
 • må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom lederforum / nettverk mv.
 • har ansvar for organiseringen av sin enhet

Strategigruppen
Strategigruppen er underlagt kommunedirektøren, og skal bistår kommunedirektøren og enhetslederne med:

 • rådgiving, analyser, utredninger
 • styringssystem, internkontroll og kvalitetsutvikling
 • systemutvikling og opplæring  
 • prosjektledelse  
 • planlegging
 • saksbehandling, o.a.