Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør  

Kommunedirektøren er ifølge Kommunelovens § 13 den øverste leder for den kommunale organisasjonen:

Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver

 • Kommunestyret ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens og fylkeskommunens administrasjon.
 • Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg gir.
 • Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
 • Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.
 • Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnete utøve denne retten på sine vegne.
 • Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet.
 • Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Kommuneloven § 25-1

 • Kommunaldirektører skal sørge for systematisk internkontroll, herunder at lover og forskrifter følges

Til å bistå med styring og koordinering i Gausdal kommune har kommunedirektøren med seg assisterende kommunedirektør. For tiden er det følgende arbeidsfordeling:

 

Kommunedirektør Rannveig Mogren
Kommunedirektør Rannveig Mogren Foto: Kirsti Hovde

Kommunedirektør Rannveig Mogren, overordnede ansvarsområder:

 • Kommuneplanlegging
 • Arbeidsgiverstrategi og kultur- og organisasjonsutvikling, lederutvikling
 • Styrings- og kvalitetssystem, internkontroll
 • Økonomi og finans på kommunenivå
 • Planforum
 • Beredskap – leder av kommunal kriseledelse

 

 • Politisk ansvarsområde: formannskapet og kommunestyret, partssammensatt utvalg, planutvalget, tjenesteutvalget, rådet for eldre og personer med funksjonsnedsettelse
 • Interkommunalt politisk råd for Lillehammerregionen
 • Kommunedirektørgruppe i Lillehammerregionen

 

Assisterende kommunaldirektør Jarle Snekkestad, overordnede ansvarsområder:

 • Tjenesteutvikling og internkontroll
 • Oppfølging av enhetsledere (fag/økonomi/personal)
 • Strategisk HR og overordnet personalarbeid
 • Samarbeidsmøte med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

 

 • Strategisk digitaliseringsarbeid og GDPR
 • Regionalt digitaliseringsstyre
 • Politisk ansvarsområde: tjenesteutvalget, partssammensatt utvalg, klageutvalget, ungdomsrådet, arbeidsmiljøutvalget

Begge:

 • Strategisk blikk på kommunikasjon og informasjon
 • Større utredninger
 • Prosess- og prosjektledelse

Enhetsleder omsorg og mestring Inger Ellen Walhovd er Gausdal kommunes representant i kommunalsjefgruppen for helseregionsamarbeidet i Sør-Gudbrandsdal. 

De 7 enhetsledere rapporterer til assisterende kommunedirektør. Hun vil ha resultat- og oppfølgingssamtaler (ROS-samtaler) med enhetslederne om fag/personal/økonomi. Begge deltar på utviklingssamtalen med enhetslederne.
Rådgivere i arbeidsfellesskapet strategigruppen rapporterer til kommunedirektøren.

Enhetslederne
Enhetslederne i Gausdal kommune er sammen med kommunedirektøren, ansvarlig for kommunens totale resultat. Ønsket omdømme er at Gausdal kommune overfor innbyggere, ansatte og samarbeidsparter framstår som kvalitetsbevisst, serviceorientert og åpen. Enhetslederne har innenfor sin budsjettramme fullmakter innen fag / tjenesteyting / økonomi / HMS og personal. Enhetslederne:

 • Har fullmakter og kompetanse til å ta avgjørelser nærmest mulig innbyggeren
 • Må delta aktivt i utvikling av kommunen gjennom ledermøter / nettverk / prosjekt mv.
 • Har ansvar for organiseringen av enheten sin.

Strategigruppen
Strategigruppen er et arbeidsfellesskap av rådgivere, og bistår kommunedirektøren og enhetslederne med:

 • rådgiving, analyser, utredninger
 • styringssystem, internkontroll og kvalitetsutvikling
 • systemutvikling og opplæring 
 • prosjektarbeid
 • planlegging
 • saksbehandling, o.a.